+38 (04744) 3-44-41
Меню

Мельник Людмила Юріївна

Мельник Людмила Юріївна Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
Звання та нагороди: завідувач кафедри
Контактний телефон: (04744)3-44-41
Email: oblikudau@gmail.com

 

Народилась 21 березня 1982 року в м. Умань Черкаської області

 Освіта: 

У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

У 2006 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» та здобула кваліфікацію вчитель математики ЗОШ I-III ступенів.

Кандидат економічних наук з 2009 року. Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Управління нематеріальними активами та ефективність їх використання на підприємствах АПК» захистила в Дніпропетровському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України.

 Діяльність: 

Після закінчення Уманського державного аграрного університету працювала бухгалтером ПП «Воля» м.Умань.

З вересня 2006р. працює на кафедрі обліку і аудиту Уманського державного аграрного університету.

З 2011 року переведена на посаду доцента кафедри обліку і аудиту Уманського національного університету садівництва.

 Напрямок наукового дослідження: 

Працює над науковою роботою на тему: "Методологія формування економіки знань в аграрній галузі" зі спеціальності 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.

 Викладає навчальні дисципліни: 

«Статистика», «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу»

Освітня діяльність

Показник

Опис

1) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень;

  1. Мельник Л.Ю. Аудит статутного капіталу фінансових установ / Л.Ю. Мельник, В.Г. Уманська // Вісник Львівської комерційної академії: Серія економічна. Вип. 36. – 2011. – С. 387-390. Фахове видання
  2. Мельник Л.Ю. Місце і роль статистичної звітності в системі управління сільськогосподарським підприємством / Л.Ю. Мельник // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 3. – Т.2. Економічні науки. – Полтава: ПДАА.- 2011. – С.90-94 Фахове видання
  3. Мельник Л.Ю. Особливості відображення в обліку операцій з нематеріальних активів / Л.Ю. Мельник // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 2. – Т.3. Економічні науки. – Полтава: ПДАА.- 2011. – С.340-343 Фахове видання
  4. Мельник Л.Ю. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності / Л.Ю. Мельник // Культура народов Причерноморья. Симферополь. – 2013. – С.58-61. Фахове видання
  5. Мельник Л.Ю. Еволюція наукових уявлень про економіку знань / Л.Ю. Мельник // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький. -  2015. - Випуск 26/1. – С.37-43 (РІНЦ)
  6. Жаворонкова Г.В. Информационно-коммуникационные технологии как инновационный ресурс экономики знаний / Г.В. Жаворонкова, Л.Ю. Мельник // Monografia zawiera artykuły uczestników XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „E-gospodarka, e-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju” / Copyright by Wydawnictwo KUL, Lublin 2015. – С.137-144
  7. 7.       Melnyk L. Innovative potential of enterprises in Ukraine in conditions of the knowledge economy / L.Melnyk // Science. Business. Society. – 2016. – 2. – p.29-33. ( International scientific journal)
  8. Мельник Л.Ю. Роль информационно - коммуникационных технологий в формировании экономики знаний / Г.В. Жаворонкова, Л.Ю. Мельник // Экономика  и предпринимательство. – 2016. – № 2(ч.2). – С. 223-228. ІНЦ)

2) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском);

1.Інтелектуальний капітал підприємств АПК в регіональній інноваційній системі / Колективна монографія / За ред. Г.В. Жаворонкової. – Умань: Сочинський. – 2012. – 550с. (31,97 д. арк., у т.ч. автору належить 6,0 д. арк.)

 

3) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;

  1. Мельник Л.Ю. Методичні рекомендації та  індивідуальні завдання  для самостійної роботи студентів денної форми навчання  з дисципліни «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» / Л.Ю. Мельник. – Умань. – 2013. – 32 с. (1,5 д.арк.)
  2. Мельник Л.Ю. Методичні рекомендації та  індивідуальні завдання  для самостійної роботи студентів заочної форми навчання  з дисципліни «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» / Л.Ю. Мельник. – Умань. – 2013. – 36 с. (1,8 д.арк.)