+38 (04744) 3-44-41
Меню

Мельник Людмила Юріївна

Мельник Людмила Юріївна Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Посада: завідувач кафедри
Email: liudmyla.melnyk21@gmail.com

 

Народилась 21 березня 1982 року в м. Умань Черкаської області

 Освіта: 

У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту(диплом ЕР № 25447868 від 18.06.2004 р.).

У 2006 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» та здобула кваліфікацію вчитель математики ЗОШ I-III ступенів (диплом ЕР № 30400410від 30.06.2006 р.).

Кандидат економічних наук з 2009 року. Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Управління нематеріальними активами та ефективність їх використання на підприємствах АПК» захистила в Дніпропетровському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України(диплом кандидата наук ДК № 050497 рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 28.04.2009 р.).

Вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту присвоєно у 2012 році. Отримано атестат  12ДЦ №031488 рішення Атестаційної колегії від 29.03.2012 р.

Докторську дисертацію зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему: «Формування економіки знань в аграрній сфері: теорія, методологія, практика» захищено у 2018 році у спеціалізованій вченій раді Миколаївського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України, отримано диплом ДД № 007722 рішення Атестаційної колегії від 23.10.2018 р.

У грудні 2019 року присвоєно вчене звання професора кафедри обліку і оподаткування Уманського національного університету садівництва (атестат АП № 001462 рішення Атестаційної колегії від 16.12.2019 р.)

  Діяльність: 

Після закінчення Уманського державного аграрного університету працювала бухгалтером ПП «Воля» м.Умань.

З вересня 2006 р. працює на кафедрі обліку і аудиту Уманського державного аграрного університету.

З 2011 року переведена на посаду доцента кафедри обліку і аудиту Уманського національного університету садівництва.

З лютого 2019 року завідувач кафедри обліку і оподаткування Уманського національного університету садівництва.

  Напрям наукового дослідження: 

"Методологія формування економіки знань в аграрній галузі"

 Дисципліни, які викладає: 

«Управлінський облік», «Педагогіка та методика викладання економічних дисциплін», «Особливості обліку у сфері бізнесу»

 Підвищення кваліфікації:

У 2019 році пройшла науково-педагогічне стажування в Університеті «Проф. Д-р. Асен Златарова» м. Бургас (Болгарія) за спеціальною затвердженою програмою за напрямком «Економіка» (сертифікат № 4345 від 1.07.2019 р.). Має сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою на рівні В2 у 2019 році.

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, член науково-методичної комісії факультету економіки і підприємництва.

 Основні наукові публікації:

Монографії:

 1. Корпоративне управління в Україні: інтелектуальний капітал, персонал, якість: [колективна монографія]. За ред. В.І. Щелкунова, Г.В. Жаворонкової. Київ: Наукова думка. 2010. 615 с.
 2. Інтелектуальний капітал підприємств АПК в регіональній інноваційній системі: [монографія]. За ред. Г.В. Жаворонкової. Умань: Видавець «Сочінський». 2012. 550 с.
 3. Жаворонкова Г.В., Мельник Л.Ю. Информационно-коммуникационные технологии как инновационный ресурс экономики знаний. Monografia zawiera artykuły uczestników XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej «E-gospodarka, e-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoj». Copyright by Wydawnictwo KUL. Lublin 2015. С.137144.
 4. Мельник Л.Ю., Жаворонкова Г.В., Жаворонков В.О., Крачок Л.І. Технологічна безпека в інформаційно-знаннєвій економіці: держава, регіон, аграрна галузь: [монографія]. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». 2016. 448 с.
 5. Melnyk L., Nyzhnyk L.  Network approach to marketing management mass communications. Przedsiębiorstwo w strukturach sieci Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej / Copyright by Wydawnictwo KUL. Lublin 2016. С.348353.
 6. Мельник Л.Ю. Формування економіки знань в аграрній сфері: теорія, методологія, діагностика: [монографія]. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. 354 с.
 7. Мельник Л.Ю., Жаворонкова Г.В., Жаворонков В.О. Методологія інституціональних змін та моделювання економіки знань в інформаційному суспільстві: [монографія].  За ред. Г.В. Жаворонкової. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. 300 с.
 8. Мельник Л.Ю., Жаворонкова Г.В., Жаворонков В.О. Стратегічне управління формуванням економіки знань в аграрній сфері // Монографія.  За ред. д-ра економ. наук, проф. Жаворонкової Г. В.  Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2019. 296 с.

 

Статті, у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних Scopus, Web of science:

 1. Мельник Л.Ю. Парадигмальне моделювання дослідження формування економіки знань в інформаційному суспільстві // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 2. С.269-279.
 2. Melnyk L., Zhavoronkova G Institutional and structural transformation of society for the formation of a knowledge economy in Ukraine // Рroceedings of the 18th European Conference. Barcelona, Spain. 2017. C.1143-1152.
 3. Melnyk L., Kucherenko T., Matros E., Ratushna O. The Determinants of Tourism Development: the Example of Potential Candidates for the EU Membership // Marketing and Management of Innovations. 2019. № 2. 326-336.
 4. Melnyk L., Kucherenko T., Matros E., Anishchenko H., Mykhailovyna S. Accounting conceptual and reporting framework in line with the institutional theory // Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. С. 6576-6586.
 5. Melnyk L., Kucherenko T., Matros E., Ratushna O. Method for determination and recognition of comprehensive income of business entity // Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. С. 6882-6892.
 6. Melnyk L., Kucherenko T., Matros E., Ratushna O., Novak I. Institutional-structural transformation of socio-economic system for the formation of knowledge economy in Ukraine // Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. С. 6851-6867.
 7. Andros, S., Melnyk, L., Butenko, N., Zaikina, H. & Tykhenko, V. (2019). Efficiency of Management of Loan Funds in the Banking Industry of Ukraine: Data of the Factor Analysis of Credit Turnover (Ефективність управління позиковими коштами в банківській індустрії України: дані факторного аналізу кредитного обороту). Marketing and Management of Innovations, 2019. 4, 129-139.

 

Статті в наукових фахових виданнях України та у виданнях інших країн:

 1. Мельник Л.Ю., Уманська В.Г. Аудит статутного капіталу фінансових установ // Вісник Львівської комерційної академії: Серія економічна. Вип. 36. 2011. С. 387-390. 
 2. Мельник Л.Ю. Місце і роль статистичної звітності в системі управління сільськогосподарським підприємством // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 3. Т.2. Економічні науки.  Полтава: ПДАА. 2011. С.90-94 
 3. Мельник Л.Ю. Особливості відображення в обліку операцій з нематеріальних активів // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 2. – Т.3. Економічні науки. Полтава: ПДАА. 2011. С.340-343 
 4. Мельник Л.Ю. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності // Культура народов Причерноморья. Симферополь.  2013. С.58-61. 
 5. Мельник Л.Ю.  Особливості обліку єдиного соціального внеску на підприємствах малого бізнесу // Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва України в контексті інтеграції у світову економіку. зб. наук. праць. Ніжин: ПП Лисенко М.М.,  2014.С.56-59.
 6. Мельник Л.Ю., Жаворонкова Г.В. Сучасна направленість методології наукового пошуку в дослідженні формування економіки  знань в інформаційному суспільстві // Економіка та держава. 2018. № 2.
 7. Melnyk L., Nyzhnyk L. Geomarketing is an innovative technology business // Industry 4.0. 2018. Iss.3. pp. 141-144
 8. Melnyk L., Zhavoronkova G. Design methodology management systems knowledge of business processes in manufacturing // Innovations. 2018. Iss.3. pp.98-102.
 9. Мельник Л.Ю., Кучеренко Т.Є., Ратушна О.П. Облік фінансування інноваційної діяльності підприємства // Облік і фінанси. 2019. № 1. С. 35 – 43.
 10. Zhavoronkova G., Melnyk L., Zhavoronkov V. Problems of development of production and technological component of the agrarian sector of Ukraine. Mechanization in agriculture & conserving of the resources  Sofia. Bulgaria. 2019. Iss.3. pp.102-106
 11. Melnyk L., Kucherenko T., Matros E., Ratushna O. Accounting and analytical support of management of indirect costs for the agricultural enterprise // European cooperation. 2019. № 1 (41). С. 65 – 77.

 

Навчально-методичні праці:

 1. Мельник Л.Ю. Методичні рекомендації та  індивідуальні завдання  для самостійної роботи студентів денної форми навчання  з дисципліни «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу». Умань.  2013.  32 с.
 2. Мельник Л.Ю. Методичні рекомендації та  індивідуальні завдання  для самостійної роботи студентів заочної форми навчання  з дисципліни «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу».  Умань.  2013.  36 с.
 3. Мельник Л.Ю., Ратушна О.П. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Статистика». Умань: Видавець «Масловатий С.О.». 2016. 42 с.
 4. Мельник Л.Ю., Кучеренко Т.Є., Аніщенко Г.Ю.,Ратушна О.П. Методичні вказівки з підготовки та написання дипломних робіт для студентів освітнього рівня магістр спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Умань: Видавець «Масловатий С.О.». 2016. 50 с.
 5. Мельник Л.Ю. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання  для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу». Умань: Видавець «Масловатий С.О.». 2016. 34 с.
 6. Мельник Л.Ю. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи  з дисципліни «Особливості обліку у сфері бізнесу» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Умань:  Видавець «Масловатий С.О.». 2016. 30 с.
 7. Мельник Л.Ю., Ратушна О.П. Методичні вказівки з дисципліни «Статистика» Частина 1 «Теорія статистики». Умань: Видавець «Сочінський». 2018. 31 с.
 8. Мельник Л.Ю. Методичні вказівки з дисципліни «Особливості обліку у сфері бізнесу» для практичних та індивідуальних занять студентів денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (бакалавр). Умань: Видавець «Масловатий С.О.», 2018. 38 с.
 9. Мельник Л.Ю. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та  завдання  для самостійної роботи з дисципліни «Педагогіка і методика викладання економічних дисциплін» для здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії за спеціальністю 073 – менеджмент. Умань: Видавець «Масловатий С.О.», 2018. 40 с.
 10. Мельник Л.Ю. Управлінський облік. Методичні вказівки для вивчення дисципліни та робочий зошит для студенів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Умань: Видавець «Масловатий С.О.», 2019. 64 с.
 11. Мельник Л.Ю., Кучеренко Т.Є., Аніщенко Г.Ю. Методичні вказівки з підготовки та написання кваліфікаційних робіт для студентів освітнього рівня магістр спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Умань: Видавець «Масловатий С.О.», 2019. 53 с.
 12. Мельник Л.Ю., Аніщенко Г.Ю. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : Методичні вказівки для проходження навчальної практики та завдання для індивідуальної роботи студентам денної форми навчання. Умань : УНУС, 2019. 34 с.
 13. Мельник Л.Ю., Аніщенко Г.Ю. Бухгалтерський облік : Програма навчальної практики для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання освітнього ступеня «Молодший бакалавр». Умань : УНУС, 2019. 12 с.
 14. Мельник Л.Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з дисципліни «Управлінський облік». Умань : УНУС, 2019. 46 с.
 15. Мельник Л.Ю., Крочак О.І. Методичні вказівки для підготовки і написання звіту з  виробничого практики студентами освітнього рівня «бакалавр». Умань: Видавець «Масловатий С.О.». 2019. 34 с.
 16. Мельник Л.Ю., Аніщенко Г.Ю. Вступ до фаху : Програма навчальної практики для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр». Умань : УНУС, 2019. 14 с.
 17. Мельник Л.Ю., Аніщенко Г.Ю. Методичні вказівки для виконання контрольних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Облік у фінансово-кредитних установах» студентів заочної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Умань: Видавець «Масловатий С.О.». 2019. 6 с.
 18. Мельник Л.Ю., Аніщенко Г.Ю. Методичні вказівки та робочий зошит для виконання розрахункових завдань з дисципліни «Облік у фінансово-кредитних установах» студентами денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Умань: Видавець «Масловатий С.О.». 2019. 54 с.
Державні та відомчі нагороди:
Почесна грамота Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (наказ № 48-к/ос від 06.05.2019 р).