+38 (04744) 3-44-41
Меню

Уланчук Володимир Семенович

Уланчук Володимир Семенович Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Звання та нагороди: Академік Академії економічних наук України
Посада: професор кафедри обліку і оподаткування
Email: v.ulantchuk@gmail.com

 

Народився 26 липня 1947 року

         

Освіта

Отримав вищу освіту на економічному факультеті Одеського сільськогосподарського інституту в 1970р. за спеціальністю «Економіка та організація  сільського господарства (диплом Ш № 295411 від 31.01.1970р.).

Кандидат економічних наук з 1975 року (диплом МЭК № 021187 від 17.12.1975р.).  Кандидатську дисертацію зі спеціальності  08.00.13 – математические методы и приминение  вычислительной техники  в экономических исследованиях, планировании народным  хазяйством (сельским хазяйством) на тему:   «Отимальное планирование внутрихозяйственной специализации и сочетания отраслей совхозов  в условиях  орошения  степной зони  УССР (на материалах совхозов юга Украины) захистив в Одеському сільськогосподарському інституті

Вчене звання  доцента  кафедри організації сільськогосподарських підприємств Уманського сільськогосподарського інституту присвоєно  у 1981 році (атестат ДЦ № 049629)

Докторську дисертацію зі спеціальності  08.00.05 – економіка, планування, організація управління  народним господарством  та його галузями (сільське господарство)  на  тему:  «Інтенсифікація  виробництва в аграрній сфері в  умовах становлення багатоукладності» захищено у 1993 році  в спеціалізованій вченій раді Українського  державного  аграрного університету (диплом ДН № 000615).

У 1994 році  присвоєно  вчене звання професора  кафедри обліку та статистики  Уманського сільськогосподарського інституту (атестат Пр № 001740).

25.06.1999 року  Академія економічних наук України  обрала Уланчука В.С. Академіком економічних наук України з спеціальності  Економіка  сільського господарства (№ 285 від 25.06.1999р.)

26.09.2006 року  присвоєно звання заслуженого професора Уманського  державного аграрного університету (атестат АЗП УДАУ № 04).

         Діяльність: 

    В період виробничої практики в ОСГІ, працював на посадах : економіста по оплаті праці;  ст. економіста;  в.о. головного економіста в с-.г. підприємствах різних районів Одеської області.

      У 1970 р. призначений мол. наук. співробітником проблемної лабораторії з використання економіко-математичних методів та обчислювальної техніки кафедри економічної кібернетики Одеського сільськогосподарського інституту

З 1975р  працює  викладачем кафедри економічної кібернетики, а пізніше і заступником декана факультету економічної кібернетики ОСГІ  та організовує взаємозв’язки  факультету із зарубіжними   вузами.

         У 1978 р. перейшов на роботу до Уманського сільськогосподарського інституту, де працює на посадах старшого викладача, доцента кафедри організації та заступника декана економічного факультету,

     З серпня 1993р завідувач кафедри бухгалтерського обліку та статистики Уманського  сільськогосподарського інституту

     З   2017р  професор кафедри  обліку і оподаткування  Уманського національного  університету садівництва

         Напрям наукових досліджень:

«Удосконалення обліку  в сільськогосподарських підприємствах»

«Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва в умовах багатоукладності»

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

  Під керівництвом   Уланчука В.С. захищені дисертації кандидатські – 16, та докторські– 1. Із них :  

   Мудрак Р.П. Продовольча  безпека України в умовах глобалізації” д. е. н. із спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (диплом ДД № 002399 від 10.10.2013р.).

       Ніколаєвська В. В. “Ефективність інноваційного розвитку галузі рослинництва у сільськогосподарських підприємствах”, представлену на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Диплом ДК № 021448 від 16.05.2014р)  .

       Жученко Д.Б. «Ефективність виробництва продукції бджільництва в сільськогосподарських підпри­ємст­вах».

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Диплом  ДК  №  024134 від 23.08.1014р

        Семенда О.В. «Стратегічні  напрями інтенсив­ного розвитку виробництва молока в аграрних формуван­нях».

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Диплом  ДК  №  030573 від 29.09.1015р

       Кузьменко О. А. “Економічна  ефективність  виробництва круп’яних  культур  сільськогосподарськими  підприємствами” представлену на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Диплом  ДК  №  030573 від 29.09.1015р

Дисципліни, які викладає:    

 « Статистика»

  «Судово–бухгалтерська експертиза»

 « Методологія та організація наукових досліджень»

  «Прогнозування і моделювання в економіці»

Підвищення кваліфікації : 

Останнє підвищення кваліфікації Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності__Національний університет біоресурсів  та природокористування України, 06-16 червня 2017 року. Свідоцтво___СС 00493706/003598-17

      

Основні  наукові публікації

Навчальні підручники та  посібники:

 1. Звітність підприємств: Підручник / Кучеренко Т.Є., Уланчук В.С., Шайко О.Г. / За ред. В.С. Уланчука. – К.: Знання, 2008. – 492 с.
 2.    Тестові завдання  для проведення незалежного дистанційного  тестування студентів , що навчаються  за освітньо-професійною  програмою підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.030509 «Облік і аудит» у вищих навчальних  закладах  П- 1У рівня акредитації навчальний посібник.  За заг.ред професорів:.. М.Ф. Огійчука, В.Я Плаксієнка, Є.В.Калюги –К. Алерта, 2013.- 448с

       3. Бухгалтерський облік : основи ведення і методологія [Текст] : Навчальний посібник / В.С. Уланчук, Н.І. Загребельна, Г.Ю. Аніщенко, Г.Л. Бурляй; за заг. ред. В.С. Уланчука. – Умань : Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство Черкаської обласної ради, 2015. – 520 с. (Гриф "Рекомендовано вченою радою Уманського національного університету садівництва" надано 27.02.2015р., протокол № 4).

 

Монографії

1. Мазур Ю.П., Уланчук В.С. Ефективність  функціонування та перспекти- ви  розвитку підприємств  рибного господарства : монографія Умань: Уманське  комунальне  видавничо-поліграфічне підприємство. 2008.  -214с

2.Оляднійчук Н.В., Уланчук В.С. Інтенсифікація галузей тваринництва в сільсько­госпо­дарських підприємствах : монографія Умань : ВПЦ „Візаві” (Видавець „Сочінський”), 2010.  -220 с.

3. Аніщенко Г. Ю., Уланчук В.С. Розвиток ефективного та конкурентоспроможного садівництва в сільськогосподарських підприємствах : монографія. Умань :  Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2011. -252 с

4 Жученко, Д.Б., Уланчук В.С.. Ефективність виробництва  продукції бджільництва  в сільськогосподарських підприємствах.  монографія  - Умань: ВПЦ (Видавець «Сочінський»), 2015. -197с.

5. Ніколаєвська В.В., Уланчук В.С Ефективність  інноваційного розвитку  галузі рослинництва у сільського господарських підприємствах: монографія.  – Київ : НУБіП  України,  2019.-198с.

Статті, у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних Scopus, Web of science:

 1. Volodymyr Ulanchuk. Investment needs assessment of Ukrainian agricultural enterprises/ Olena Zharun, Sergey Sokolyuk, Svetlana Tkachuk, Volodymyr Ulanchuk //  Іnvestment Management and Financial Innovations. - Volume 14. – 2017.-  Issue #1 (cont.) pp. 181-190 
 2. Уланчук В.С., Жарун О. В. Напрями підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств Черкащини / В.С. Уланчук, О. В. Жарун// Молодий вчений. — 2018. - №11 (63) – с. 1223-1230 (Index Copernicus)
 3. Уланчук В.С. Розвиток органічного виробництва в Україні/ В.С. Уланчук, О. В. Жарун, С. Ю. Соколюк, С. П. Ткачук, // Молодий вчений. — 2017. — №3 (43). С.867-871. (Index Copernicus.
 4. V. Ulanchuk. Іnnovation and  investment development  of agro-industrial  complex / V. Ulanchuk O. Zharun, S. Sokolyuk, S. Tkachuk  // Financial and credit activity:problems of theory and practice. - Vol 2, No 25 (2018).- р.357-365 (Web of science).

 

Статті в наукових фахових виданнях України та у виданнях інших країн:

 1. Уланчук В.С., Аніщенко Г.Ю. Визнання та оцінка продукції сільськогосподарського виробництва як особливого об’єкту бухгалтерського обліку, аналізу та планування: збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – К, 2018. − Вип. 93. – Ч. 2: Економічні науки. – С. 145-158.
 2. Уланчук В.С. Економіко-математична модель  підвищення ефективності  виробництва продукції круп’яних культур в сільськогосподарських підприємствах /В.С. Уланчук,  О.А. Кузьменко // Мультидисциплинарный научный журнал “Архивариус”, - Київ: 2016. Наука в современном мире (21.01. 2016. 2 часть с.74-83)
 3. Уланчук В.С, О.А. Кузьменко. Організація збуту зерна  круп’яних культур/ /В.С. Уланчук,  О.А. Кузьменко. Кол. монограф.  Економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні проблеми діяльності підприємств /За заг.ред. Л.М. Савчук, М.Фіц – Дніпро:          Герда. 2016  -528с (с.253-269) .
 4. Жарун О.В., Уланчук В.С.  Прогноз стратегічного  розвитку  сільськогосподарських підприємств  на основі використання  математичних методів  та інформаційних технологій. Кол. монограф О.В. Жарун, В.С. Уланчук.. Стратегічний розвиток підприємств аграрної сфери економіки України: аналітико-прогнозна оцінка: / За заг. ред. В. К. Савчука,– Київ: ЦП «Компринт», – 2017. – 366 с.  (с.335 - 352)
 5. Уланчук В.С. Інноваційні  технології обробітку грунту та ефективність їх застосування  при вирощуванні зернових культур на Черкащині, Modern Economics Електрон. наук. фахове видання з екон. наук.  2017. №6  С.210  - 220.
 6. Уланчук В.С., Анищенко Г.Ю. Отчетность Украины и требования к ее составлению // Новые реалии в инновационном развитии экономической мысли : сборник научных статей по итогам V междунар. науч.-практ. конф. (Том 2), г. Краснодар, 15 декабря 2016 г. Краснодар : КубГАУ, 2017. С. 175–180.
 7. Уланчук В.С., Жарун О.В. Напрями підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу аграрного виробництва. Колек. монограф. / В.С. Уланчук, О.В. Жарун. Агропромисловий комплекс України: теорія, методологія, практика /Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.». – 2018. – 244с. – С.22-29
 8. . Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 1 – Shioda GmbH, Steyr, Osterreich, , 2018. –  476 s.  с. 114-128.
 9. Уланчук В.С., Жарун О.В. Стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств/ В.С Уланчук, О.В. Жарун //Innovative solutions in modern science - Czech Republic- Prague-2018 - №2(1), С.12-17
 10. Уланчук   В.С. Emergency of public development: financial  and legal aspects: monograph /Yu. Pasichnyk and etc.: Collective monograph. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom , 2019. – 737p.( c.383-392)
 11. Уланчук, В.С., Кузьменко  О.А. Формування стратегії підвищення ефективності виробництва продукції крупяних культур на сільськогосподарських підприємствах//Вісник економічної науки України. Наук. журнал. Академія економічних наук України. № 2, 2014. – С. 159 - 162.
 12. Уланчук В.С.  Стан  та перспективи інноваційного розвитку  галузей рослинництва  Черкащини //Вісник економічної науки України. Наук. журнал Академія економічних наук України, № 1, 2013. – С. 172 - 176.
 13. Уланчук В.С. Управлінський облік у практиці підприємств аграрного сектору: стан та проблеми його впровадження // Економіка та управління АПК: зб. наук. праць Білоцерківського нац. аграр. ун–ту. Біла Церква, 2013. № 11 (106). С. 50-54.
 14. Уланчук В.С., Анищенко Г.Ю. Оценка имущества аграрных предприятий: учетный аспект // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2013. № 5 (44). С. 32–36.
 15. Уланчук В.С., Анищенко Г.Ю Проблемы внедрения управленческого учета в практику сельскохозяйственных предприятий Украины / Инновационные подходы к решению вопросов бухгалтерского учета в современных условиях : Материалы международной конференции молодых ученых / отв. Ред. С.С. Морозкина. Краснодар, 2012. С. 166-172.

 

Навчально-методичні праці:

 

 1. Аніщенко Г.Ю., Уланчук В.С., Підлубна О.Д.  Бухгалтерський облік (загальна теорія): методичні вказівки та робочий зошит для виконання розрахункових завдань студентами освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Умань: Видавничо-полігра­фічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2018. 136 с.

 

 1. Нестерчук Ю.О., Уланчук В.С., Кучеренко Т.. Є., Крочак О.І., Оляднічук Н.В. та інш. Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з первинного і фінансового обліку для студентів для студентів напряму підготовки  6.030509 «Облік і аудит» Умань: Видавничо-полігра­фічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2016. 86 с.
 2. Кучеренко Т.Є.,  Уланчук В.С., Оляднічук Н.В., Крочак О.І., Михайловина С.О.,  Аніщенко Г.Ю., .  Методичні вказівки  з  підготовки та написання  дипломних робіт для студентів освітнього ступеня «магістр»  Галузь знань: 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 «Облік і оподаткування» Умань .2016 .53с
 3. Уланчук В.С. Бобко В.В. ,Мельник Л.Ю, Ратушна О.П Методичні вказівки із дисципліни «Статистика» для  студентів за напрямками підготовки  “Економіка підприємства 6.030504”    “Маркетинг 6.030507”   “Фінанси і кредит 6.030508”   “Облік і аудит 6.030509”   “Менеджмент 6.030601”. Частина 2   - Умань: УНУС, 2016 - 62с. 
 4. Уланчук В.С., Поліщук О.М. Завдання для самостійного вивчення дисципліни  «Статистика» та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509  «Облік і аудит» / В.С. Уланчук – Умань: УНУС, 2013. – 38с..
 5. Уланчук В.С., Бобко В.В., Оляднічук Н.В.,. Шайко О.Г Методичні  вказівки з підготовки та написання випускних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» /– Умань, 2014. – 42 с.
 6. Уланчук В.С., Бобко В.В. ,Мельник Л.Ю та ін. Методичні вказівки із  дисципліни  «Статистика» для студентів  за напрямами  підготовки 6.030504, 6.030509 та інш. Частина 2  – Умань: УНУС, 2016. – 62с..

 

 Аналіз наукової та професійної діяльності Уланчука В.С. 

Силабус Прогнозування  і моделювання в економіці