+38 (04744) 3-44-41
Меню

Ратушна Ольга Павлівна

Ратушна Ольга Павлівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування
Email: OlgaRatushn@i.ua

 

Народилась 26 червня 1984 року в м. Умань Черкаської області

 Освіта: 

У 2006 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

Кандидат економічних наук з 2013 року. Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз, аудит (за видами економічної діяльності) на тему: «Облік і аналіз фінансових результатів: методика та організація» захистила в Національній академії статистики, обліку і аудиту Державної служби статистики України.

  Діяльність: 

З вересня 2007 р. працює на кафедрі обліку і аудиту Уманського державного аграрного університету.

З 2018 року переведена на посаду доцента кафедри обліку і оподаткування Уманського національного університету садівництва.

  Напрям наукового дослідження: 

"Облік і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю"

 Дисципліни, які викладає: 

«Статистика», «Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами господарювання», «Облік в банках», «Облік і аудит в галузях АПК та статистика»

 Підвищення кваліфікації:

 2017 р. «Особливості методики підготовки та проведення навчальних занять з фінансового обліку за інноваційними підходами». КНЗ "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради".

 

Основні наукові публікації:

Монографії:

 

Ратушна О. П. Результативність діяльності підприємства // Сучасні аспекти розвитку економіки : [моногр.] / за заг. ред. О. О. Непочатенко, П. К.Бечка / О. П. Ратушна. – Умань : Видавець “Сочінський”, 2010. – Розділ 3.10. – С. 285–291.

Ратушна О.П. Облік доходів і витрат інвестиційної і фінансової діяльності / О.П. Ратушна [Підвищення конкурентоспроможності виробництва в умовах організаційно-економічних трансформацій]: Колективна монографія / за ред. к.е.н., доц. Н.О. Лисенко. – Умань: ВПЦ "Візаві", 2010. – С. 82 – 85.

Ратушна О.П. Відображення положень щодо доходів, витрат та фінансових результатів в обліковій політиці / О.П. Ратушна : колективна монографія. Соціально-економічні координати розвитку підприємницької діяльності / Під ред.. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр "Візаві"  (Видавець "Сочінський"), 2014. – Ч. 2. – С. 57 – 67.

 Статті, у виданнях, які включені до міжнародних наукометричнихScopus, Webofscience:

 Ратушна О.П., Панкратова Л.А., Підлубна О.Д. Формування інформаційних потоків про фінансові результати для потреб системи управління / О.П. Ратушна, Л.А. Панкратова, О.Д. Підлубна // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 10 (160). – С. 481-490.

Melnyk,   L., Kucherenko, T., Novak, I., Matros, E., Ratushna, O. Institutional-structural transformation of socio-economic system for the formation of knowledge economy in Ukraine // Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 С. 6851-6861

 Статті в наукових фахових виданнях України та у виданнях інших країн:

 Ратушна О.П. Суперечливі питання використання П(С)БО 30 "Біологічні активи" сільськогосподарськими підприємствами / О.П. Ратушна // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 11-12. – С. 55-58.

Ратушна О.П. Теоретичні основи розрахунку точки беззбитковості / О.П. Ратушна // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2010. – № 3 (53). – С. 87 – 92.

Ратушна О.П. Обліково-аналітичне забезпечення аналізу фінансових результатів / О.П. Ратушна // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 1. – С. 54 – 62.

Ратушна О.П. Вплив елементів облікової політики на фінансові результати / О.П. Ратушна: Зб. наук. праць ЧДТУ. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – Вип. 28. – Ч. 2. – С. 167-175.

Ратушна О.П. Категорія прибутку: порівняння з позицій бухгалтерського обліку, податкової системи та економічної теорії / О.П. Ратушна: Науковий вісник ДАСОА. – 2009. – № 4 (25). – С. 73 – 78.

Ратушна О.П. Факторний аналіз фінансових результатів / О. П. Ратушна // Зб. наук. праць Київ. нац. екон. ун-ту імені Вадима Гетьмана. Спец. випуск присвячено 35-річчю кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК. – 2012. – С. 246–251.

Ратушна О.П. Формування та використання інформаційних ресурсів в управлінні підприємством / О.П. Ратушна : Збірник наукових праць Уманського НУС / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: УНУС, 2016. – Вип. 88. – Ч. 2 : Економічні науки. – С. 304 – 311.

Ратушна О.П. Роль управлінського обліку у формуванні інформаційних потоків підприємства / О.П. Ратушна // Збірник наукових праць Уманського НУС / Редкол.: О.О. Непочатенко (відпов. ред.) та ін.- Київ: В-тво "Основа", 2016. - Вип. 89.- Ч2 : Економічні науки. - С. 120-127.

Ратушна О.П. Об'єкти обліку етапів інноваційного процесу суб’єкта господарювання / Т.Є. Кучеренко, О.П. Ратушна О.Д. Підлубна // Бухгалтерський облік і аудит. 2018. № 2. С. 2 – 8

Ратушна О.П. Особливості внутрішнього аудиту в комерційних банківських структурах / Панкратова Л.А.,  Ратушна О.П., Макушок О.В. // Електронне фахове видання: Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Редкол.: Н.І. Верхоглядова (відп. ред.) та ін., 2018. Вип. 5 (16). С. 419 – 425.

Tamara Kucherenko, Elena Matros, Olga Ratushna, Liudmyla Melnyk. Аccounting and analytical support of management of indirect costs for the agricultural enterprise // EUROPEAN COOPERATION. Vol. 1(41). 2019. Р. 65-77.

Кучеренко Т.Є., Мельник Л.Ю., Ратушна О.П. Облік фінансування інноваційної діяльності підприємства / Кучеренко Т.Є., Мельник Л.Ю., Ратушна О.П. // Облік і фінанси. 2019. № 1. С. 35-48.

 Навчально-методичні праці:

 Ратушна О.П. Методичні вказівки з дисципліни "Фінансова статистика" для виконання самостійної та індивідуальної роботи студентами денної форми навчання спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / О.П. Ратушна. Умань, 2017

Ратушна О.П. Методичні вказівки з дисципліни "Фінансова статистика" для практичної, самостійної та індивідуальної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / О.П. Ратушна. Умань, 2017

Ратушна О.П. Методичні вказівки з дисципліни "Облік і аудит в галузях АПК та статистика" для практичних робіт студентами спеціальності 201 "Агрономія" денної форми навчання / О.П. Ратушна. Умань, 2018

 Ратушна О.П. Методичні вказівки з дисципліни "Облік і аудит в галузях АПК та статистика" для практичних робіт студентами спеціальності 201 "Агрономія" заочної форми навчання / О.П. Ратушна. Умань, 2018

Ратушна О.П. Методичні вказівки з дисципліни "Облік і аудит в галузях АПК та статистика" для самостійної і індивідуальної роботи студентами 
спеціальності 201 "Агрономія" денної форми навчання / О.П. Ратушна. Умань, 2018
Ратушна О.П. Методичні вказівки з дисципліни "Облік і аудит в галузях АПК та статистика" для самостійної і індивідуальної роботи студентами 
спеціальності 201 "Агрономія" заочної форми навчання / О.П. Ратушна. Умань, 2018
Ратушна О.П. Методичні вказівки з дисципліни "Бухгалтерський облік в управлінні суб'єктами господарювання" для практичних, індивідуальних та 
самостійних робіт денної форми навчання / О.П. Ратушна. Умань, 2018

Аналіз наукової та професійної діяльності Ратушної О.П. за 2014-2019 рр.