+38 (04744) 3-44-41
Меню

Поліщук Олег Миколайович

Поліщук Олег Миколайович Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: ст. викладач кафедри обліку і оподаткування
Email: olepol@ukr.net

 

Поліщук Олег Миколайович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: ст. викладач кафедри

olepol@ukr.net

Тел. 067-606-55-29

 

Народився 15 лютого 1983 року в місті Звенигородка Черкаської області.

Освіта:

В 2005 році з відзнакою закінчив Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

Кандидат економічних наук з 2013 року. Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему: «Організаційно-економічні чинники підвищення конкурентоспроможності галузі м'ясного скотарства» захистив у Київському національному університеті технологій та дизайну.

Діяльність:

Під час навчання на 5 курсі та після закінчення Уманського державного аграрного університету працював у ДП «Байс-Агро» Уманського району Черкаської області на посаді бухгалтера-економіста. З 2009 року працює на посаді викладача кафедри обліку і аудиту. З листопада 2014 працює на посаді старшого викладача кафедри обліку і оподаткування.

Напрям наукового дослідження:

«Обліково-аналітичне забезпечення соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах Євроінтеграційних процесів».

Дисципліни, які викладає:

Бухгалтерський облік

Облік і аудит

Підвищення кваліфікації:

У 2016 році пройшов підвищення кваліфікації у Мукачівському державному університеті. Свідоцтво № 12 СПД 090031.

Основні наукові публікації:

Статті, у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних Scopus, Web of science:

 1. Поліщук О.М., Бобко В.В., Матрос О.М. Аналітично-облікові аспекти діяльності фізичної особи-підприємця / Актуальні проблеми економіки. 2016. №2. С. 308-316.
 2. Oleh Polishchuk, Svitlana Rogach, Larysa Vdovenko Agriculture of Ukraine under the joint policy of the European union / Baltic Journal of Economic Studies, Volume 5 Number 3. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», 2019, P. 178-184.

Статті в наукових фахових виданнях України та у виданнях інших країн:

 1. Поліщук О.М. Моделювання комплексної системи ефективного ведення м’ясного скотарства / Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки. Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3 Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. С. 146-155.
 2. Поліщук О.М. Особливості застосування комп’ютерних технологій для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах / Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 11(41). Ч.2. Луцьк, 2014. С. 287-293.
 3. Поліщук О.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю аграрними підприємствами / Науковий, виробничо-практичний журнал «Регіональна бізнес-економіка та управління» Вінницький фінансово-економічний університет. № 4(44). 2014. С. 113-118.
 4. Поліщук О.М. Продовольче забезпечення, незалежність і безпека країни / Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки. Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1 (5). Частина 2. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. С. 355-361.
 5. Поліщук О.М., Мельник В.В., Бобко В.В. Інтелектуальний капітал як стратегічна складова конкурентоспроможності економіки України / Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць ХНАДУ, 2016. 4(15) С. 63-68.
 6. Поліщук О.М., Мельник В.В., Бобко В.В. Актуальні проблеми розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні / Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2017. Вип. 90. Ч.2: Економічні науки. С. 157-164.
 7. Поліщук О.М., Мельник В.В., Бобко В.В. Переваги та особливості застосування МСФЗ в облікові практики підприємства / Вісник КІБіТ. 2017. Випуск 1 (32). С. 11-14.
 8. O. Polishchuk, V. Melnyk, G. Chyrva Theoretical principles of the state land market regulation in Ukraine / Scientific Horizons.2019. № 1(8). p. 25-35.

Навчально-методичні праці:

 1. Поліщук О.М. Методичні вказівки з дисципліни «Бухгалтерський облік» для практичних робіт студентами напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство. Умань, 2017. 50 с.
 2. Поліщук О.М. Методичні вказівки з дисципліни «Бухгалтерський облік» для практичних робіт студентами за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Умань, 2017. 36 с.
 3. Поліщук О.М. Методичні вказівки з дисципліни «Бухгалтерський облік» для практичних робіт студентами спеціальності 051 «Економіка», 075 «Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання. Умань, 2018. 50 с.
 4. Поліщук О.М. Методичні вказівки з дисципліни «Бухгалтерський облік» для практичних робіт студентами спеціальності 051 «Економіка», 075 «Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання. Умань, 2019. 48 с.

Аналіз наукової та професійної активності наукової та професійної активності Поліщука О.М за 2015-2019 н.р.