+38 (04744) 3-44-41
Меню

Підлубна Ольга Дмитрівна

Підлубна Ольга Дмитрівна Посада: викладач
Email: dani.1611@meta.ua

 

Народилась 16 листопада 1981 року в с. Доброводи Уманського району Черкаської області

 Освіта: 

У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

У 2013 році закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького і здобула повну вищу освіту магістра «Управління навчальним закладом» та кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації.

  Діяльність: 

З вересня 2004 р. працює на викладачем в  Уманській філії Черкаського  кооперативного економіко -правового коледжу

З вересня 2005 року працює на викладачем кафедри обліку і оподаткування Уманського національного університету садівництва.

  Напрям наукового дослідження: 

"Економічна ефективність виробництва сої в регіоні"

 Дисципліни, які викладає: 

«Аудит», «Інформаційні системи в обліку і оподаткуванні», «Управлінський облік», «Особливості обліку у сфері бізнесу»

 Підвищення кваліфікації:

 2016 р. «Особливості методики підготовки та проведення навчальних занять з за інноваційними підходами». КНЗ "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради".

 Статті, у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних Scopus, Web of science:

1. Kucherenko T., Anishchenko H., Melnyk L., Matros E., Pidlubna O. AccountingConceptualandReportingFrameworkinLinewiththeInstitutionalTheory // Proceedingsofthe 33rd InternationalBusinessInformationManagement  AssociationConference (IBIMA) «EducationExcellenceandInnovationManagementthroughVision 2020» 10-11

2. Підлубна О.Д. Формування інформаційних потоків про фінансові результати діяльності для потреб системи управління / Л.А. Панкратова, О.П. Ратушна, О.Д. Підлубна// Актуальні проблеми економіки. – 2014. - № 10 (160). – С. 481-490. (цитована в Scopus, Copernicus, EconLit, Cabell'sDirectories, ABI)

3. Оляднічук Н.В., ПідлубнаО.Д. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності // Облік і фінанси. – 2017. – № 1. – С. 48-56 (IndexCopernicus, РИНЦ)

Статті в наукових фахових виданнях України та у виданнях інших країн:

 1. Михайловина С.О., Підлубна О.Д.  Організація внутрішньогосподарського контролю запасів на сільськогосподарських підприємствах.   Причорноморські економічні студії. 2019. №38-2. С.131-137.
 2. Кучеренко Т. Є., Оляднічук Н.В., Іванова Н.А., Підлубна О. Д. Удосконалення документального забезпечення обліку основних засобів. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2019. №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4931
 3. Кучеренко Т. Є., Михайловина С.О., Підлубна О. Д., Оляднічук Н. В. Фінансові результати діяльності: облік, порядок формування, удосконалення. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2019. №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4931
 4. Кучеренко Т.Є., Ратушна О.М., Підлубна О.Д. Об'єкти обліку етапів інноваційного процесу суб'єкта господарювання  // Бухгалтерський облік і аудит. 2018. № 2. С. 2-8
 5. Кучеренко Т.Є., Матрос О.М., Підлубна О.Д. Накладні і непрямі витрати підприємства як інструмент управлінського обліку // Глобальні та  національні проблеми економіки: Електронне наукове фахове видання. 2018. Випуск 22. URL: http://global-national.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/4030-kucherenko-t-e-matros-o-m-pidlubna-o-d-nakladni-i-nepryami-vitrati-pidpriemstva-yak-instrument-upravlinskogo-obliku
 6. Аніщенко Г.Ю. Підлубна О.Д. Шляхи удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління грошовими потоками аграрних підприємств / Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах господарювання : Збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції. За загальною редакцією В.Г. Уманської, Н.Г. Мехеди, м. Черкаси, 13 квітня 2018 року. Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. С, 248-252.
 7. Аніщенко Г.Ю. Підлубна О.Д. Удосконалення обліку грошових потоків підприємств // Вісник Київського інституту технологій і бізнесу. 2018. № 2(36). С. 66-67.
 8. Підлубна  О.Д. Податковий контроль: напрями удосконалення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Формування податкової свідомості в Україні: збірник матеріалів 19 травня 2017 р. / за ред. О. В. Покатаєвої. – Запоріжжя : КПУ, 2017. 93-95с.
 9. Підлубна О.Д. Напрями удосконалення податкового контролю / С.Д.Скуртул, О.Д.Підлубна. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Формування податкової свідомості в Україні : збірник матеріалів 19 травня 2017 р. / за ред. О. В. Покатаєвої. Запоріжжя : КПУ, 2017.  104 с.
 10. Підлубна О.Д. Регресійна модель прибутковості виробництва насіння сої/О.Д. Підлубна/ Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва /Редкол.: О.О.Непочатенко (відп. ред.) та ін.. – Умань, 2016. – Вип. 87. Частина 2. – С. 26 – 35.
 11. Підлубна О.Д. Економічна ефективність виробництва насіння сої на регіональному рівні Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. Вип.11 / Наук. ред. І.Г. Манцуров. — К:, 2014.
 12. Підлубна О.Д.  Вплив факторів на економічну ефективність виробництва насіння сої на регіональному рівні Економіка АПК : Міжнар. наук.–вироб. журн. — К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2015. — № 1. — 14 - 20.
 13. Підлубна О.Д. Регресійна модель прибутковості Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва/Редкол.: О.О.Непочатенко (відп. ред.) та ін.. – Умань, 2012.

Навчально-методичні праці:

 1. Оляднічук Н.В., Концеба С.М., Підлубна О.Д.  Методичні вказівки і завдання для лабораторних занять студентів спеціальності 071  «Облік і оподаткування» бакалавр денної форми навчання з  дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванні». Умань : Видавничо-полігра-фічний центр «Візаві», 2019.  98 с.
 2. Кучеренко Т.Є., Оляднічук Н.В., Підлубна О.Д. Методичні вказівки і завдання для практичних занять студентів спеціальності 071  «Облік і оподаткування» бакалавр денної форми навчання з  дисципліни «Фінансовий облік». Умань : Видавничо-полігра-фічний центр «Візаві», 2019. 66 с.
 3. Кучеренко Т.Є., Михайловина С.О., Підлубна О.Д.  Методичні вказівки і завдання для практичних занять студентів спеціальності 071  «Облік і оподаткування» бакалавр заочної форми навчання з  дисципліни «Звітність підприємств». Умань : Видавничо-полігра¬фічний центр «Візаві», 2019.  56 с.
 4. Кучеренко Т.Є., Михайловина С.О., Підлубна О.Д. Методичні вказівки і завдання для практичних і індивідуальних занять студентів спеціальності 071  «Облік і оподаткування» бакалавр денної форми навчання з  дисципліни «Звітність підприємств». Умань : Видавничо-полігра¬фічний центр «Візаві», 2019.  54 с.
 5. Кучеренко Т.Є., Михайловина С.О., Підлубна О.Д. Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни "Звітність підприємств" спеціальності  071 «бакалавр» "Облік і оподаткування" денної форми навчання. Умань : Видавничо-полігра¬фічний центр «Візаві», 2019. – 42 с.
 6. Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку "спеціальності  071 "Облік і оподаткування"/ Т.Є.Кучеренко, С.О. Михайловина, О.Д. Підлубна – Умань : Видавничо-полігра­фічний центр «Візаві», 2018. – 46 с.
 7. Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки і завдання для практичних занять студентів спеціальності 071  «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр заочної форми навчання з  дисципліни "Організація бухгалтерського обліку» / Т.Є.Кучеренко, С.О. Михайловина, О.Д. Підлубна – Умань : Видавничо-полігра­фічний центр «Візаві», 2018. – 64 с.
 8. Кучеренко Т.Є.  Методичні вказівки і завдання для практичних і індивідуальних занять студентів спеціальності 071  «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр денної форми навчання з  дисципліни "Організація бухгалтерського обліку» / Т.Є.Кучеренко, С.О. Михайловина, О.Д. Підлубна – Умань : Видавничо-полігра­фічний центр «Візаві», 2018. – 62 с.
 9. Кучеренко Т.Є.  Методичні вказівки і завдання для практичних занять студентів спеціальності 071  «Облік і оподаткування» бакалавр заочної форми навчання з  дисципліни " Звітність підприємств» / Т.Є.Кучеренко, С.О. Михайловина, О.Д. Підлубна – Умань : Видавничо-полігра­фічний центр «Візаві», 2018. – 56 с.
 10. Кучеренко Т.Є.  Методичні вказівки і завдання для практичних і індивідуальних занять студентів спеціальності 071  «Облік і оподаткування» бакалавр денної форми навчання з  дисципліни " Звітність підприємств» / Т.Є.Кучеренко, С.О. Михайловина, О.Д. Підлубна – Умань : Видавничо-полігра­фічний центр «Візаві», 2018. – 54 с.
 11. Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни "Звітність підприємств"спеціальності  071 "Облік і оподаткування"/ Т.Є.Кучеренко, С.О. Михайловина, О.Д. Підлубна – Умань : Видавничо-полігра­фічний центр «Візаві», 2018. – 42 с.
 12. Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни "Звітність підприємств" спеціальності  071 «бакалавр» "Облік і оподаткування" денної форми навчання / Т.Є.Кучеренко, С.О. Михайловина, О.Д. Підлубна – Умань : Видавничо-полігра­фічний центр «Візаві», 2018. – 42 с.
 13. Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентами заочної форми навчання освітнього ступеня вищої освіти «бакалавр» за напрямом підготовки 071 «Облік і оподаткування» з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванні» » / С.М. Концеба, О.Д. Підлубна, Н.В. Оляднічук. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 32 с.
 14. Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки і завдання для лабораторних занять з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванні» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Т.Є.Кучеренко, Н.В. Оляднічук, О.Д. Підлубна – Умань : Видавничо-полігра­фічний центр «Візаві», 2018. – 64 с.
 15. Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки і завдання для лабораторних занять з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Т.Є.Кучеренко, Н.В. Оляднічук, О.Д. Підлубна – Умань : Видавничо-полігра­фічний центр «Візаві», 2018. – 64 с.
 16. Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки і завдання для практичних занять, самостійної роботи та індивідуальних занять студентів заочної форми навчання з дисципліни «Фінансовий облік» / Т.Є.Кучеренко, Н.В. Оляднічук, О.Д. Підлубна – Умань : Видавничо-полігра­фічний центр «Візаві», 2018. – 52 с.
 17. Кучеренко Т.Є. Методичні рекомендації та завдання з дисципліни «Фінансовий облік» / Т.Є.Кучеренко, Н.В. Оляднічук, О.Д. Підлубна – Умань : Видавничо-полігра­фічний центр «Візаві», 2018. – 78 с.
 18. Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки і завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни «Фінансовий облік 2» (за напрямом підготовки  6.030509 «Облік і аудит» та спеціальністю 071 «Облік і оподаткування») / Кучеренко Т.Є., Оляднічук Н.В., Підлубна О.Д./ ВПЦ «Візаві». – Умань : Видавничо-полігра¬фічний центр «Візаві», 2017. – 68 с.
 19. Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки і завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни  «Фінансовий облік 2» (напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит») / Т.Є. Кучеренко, Н.В. Оляднічук, О.Д. Підлубна. – 2017. – 48 с.
 20. Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки і завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни  «Фінансовий облік 1» (напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит») / Т.Є. Кучеренко, Н.В. Оляднічук, О.Д. Підлубна. – 2017. – 66 с.
 21. Оляднічук Н.В. Методичні вказівки і завдання для практичних занять, виконання контрольних робіт, самостійної роботи студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання з дисципліни «Облік ЗЕД» / Т.Є. Кучеренко, Н.В. Оляднічук, О.Д. Підлубна. – Умань, 2016. – 62 с.
 22. Оляднічук Н.В. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік ЗЕД» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Т.Є. Кучеренко, Н.В. Оляднічук, О.Д. Підлубна. – Умань, 2016. – 58 с.
 23. Оляднічук Н.В. Методичні вказівки і завдання для практичних та індивідуальних занять з дисципліни «Облік ЗЕД» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Т.Є. Кучеренко, Н.В. Оляднічук, О.Д. Підлубна. – Умань, 2016. – 68 с.
 24. Оляднічук Н.В. Методичні вказівки та робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік 2» для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Кучеренко Т.Є., Оляднічук Н.В., Підлубна О.Д./ ВПЦ «Візаві». – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 42 с.
 25. Оляднічук Н.В. Методичні вказівки і завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни «Фінансовий облік 1» (за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит») / Кучеренко Т.Є., Оляднічук Н.В., Підлубна О.Д./ ВПЦ «Візаві». – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 68 с.
 26. Оляднічук Н.В. Методичні вказівки та робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік 2» для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Кучеренко Т.Є., Оляднічук Н.В., Підлубна О.Д./ ВПЦ «Візаві». – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 42 с.
 27. Оляднічук Н.В. Методичні вказівки та робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік 1» для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Кучеренко Т.Є., Оляднічук Н.В., Підлубна О.Д./ ВПЦ «Візаві». – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 58 с.
 28. Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки для написання курсової роботи студентами денної та заочної форми навчання з дисципліни Організація бухгалтерського обліку спеціальності 071  «Облік і оподаткування» освітнього ступеня  магістр / Кучеренко Т.Є., С.О.Михайловина, Підлубна О.Д.– –  Умань: УДАУ,  2015. – 40 с.
 29. Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки для практичних і індивідуальних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни Організація бухгалтерського обліку спеціальності 071  «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр / Кучеренко Т.Є., С.О. Михайловина, Пілудбна О.Д. –  Умань: УДАУ,  2015. – 72 с.
 30. Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки для написання курсової роботи студентами денної та заочної форми навчання з дисципліни «Організація обліку» (спеціальність 7.03050901 «Облік і аудит») / Т.Є. Кучеренко, О.Г. Шайко, О.П. Підлубна. – Умань, 2015. –  38 с.
 31. Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки і завдання для практичних занять, виконання контрольних робіт, самостійної роботи студентів з дисципліни Організація бухгалтерського обліку спеціальності 071  «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр заочної форми навчання / Кучеренко Т.Є., С.О. Михайловина, Підлубна О.Д. –  Умань: УДАУ,  2015. – 80 с.
 32. Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки для написання курсової роботи студентами денної та заочної форми навчання з дисципліни Організація обліку спеціальності 071  «Облік і оподаткування» освітнього ступеня спеціаліст / Кучеренко Т.Є., С.О. Михайловина, Підлубна О.Д. –  Умань: УДАУ,  2015. – 40 с.
 33. Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки для практичних і індивідуальних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни Організація обліку спеціальності 071  «Облік і оподаткування» освітнього ступеня спеціаліст / Кучеренко Т.Є., С.О. Михайловина, Підлубна О.Д. –  Умань: УДАУ,  2015. – 64 с.
 34. Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки і завдання для практичних занять, виконання контрольних робіт, самостійної роботи студентів з дисципліни Організація обліку спеціальності 071  «Облік і оподаткування» освітнього ступеня спеціаліст заочної форми навчання / Кучеренко Т.Є., С.О. Михайловина, Підлубна О.Д. –  Умань: УДАУ,  2015. – 80 с.
 35. Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки і завдання для практичних занять, виконання контрольних робіт, самостійної роботи студентів з дисципліни Організація обліку спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня спеціаліст заочної форми навчання / Кучеренко Т.Є., С.О. Михайловина, Підлубна О.Д. –  Умань: УДАУ,  2015. – 80 с.
 36. Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки для практичних і індивідуальних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни Організація обліку спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня спеціаліст / Кучеренко Т.Є., С.О. Михайловина, Підлубна О.Д. –  Умань: УДАУ,  2016. – 68 с.

Аналіз наукової та професійної активності Підлубної О.Д за 2015-2019 рр.