+38 (04744) 3-44-41
Меню

Оляднічук Наталія Володимирівна

Оляднічук Наталія Володимирівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування
Email: n.olyadnichuk@ukr.net

 

Освіта: 

У 1993 році закінчила Уманський ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарський інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю «Економіка і управління в галузях агропромислового комплексу» та здобула кваліфікацію економіста-організатора сільськогосподарського виробництва.

У 2001 році закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста.

Кандидат економічних наук з 2009 року. Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Інтенсифікація галузей тваринництва в сільськогосподарських підприємствах» захистила в Білоцерківському національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України.

Вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту присвоєно у 2012 році.

 Діяльність: 

Після закінчення Уманського ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарського інституту ім. О.М. Горького працювала головним економістом в КСП «Маяк» Новоархангельського району Кіровоградської області.

З лютого 2001 р. працює на кафедрі бухгалтерського обліку і статистики Уманської державної аграрної академії.

З грудня 2009 року переведена на посаду старшого викладача кафедри обліку і аудиту Уманського державного аграрного університету.

З листопада 2010 року переведена на посаду доцента кафедри обліку і аудиту Уманського національного університету садівництва, з липня 2017 року – доцент кафедри обліку і оподаткування Уманського національного університету садівництва.

 Напрям наукового дослідження: 

Бухгалтерський облік в умовах гармонізації облікової системи аграрного сектору економіки до міжнародних стандартів.

 Дисципліни, які викладає: 

«Фінансовий облік», «Облік у зарубіжних країнах», «Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванні».

 Підвищення кваліфікації:

У 2017 році підвищила кваліфікацію в Комунальному навчальному закладі «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» за навчально-тематичною програмою «Особливості методики підготовки проведення занять з фінансового обліку за інноваційними підходами» (свідоцтво ПП № 02139133/00079 від 16.05.2017р.).

 Основні наукові публікації:

Статті, у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних Scopus, Web of science:

 1. Оlyadnichuk N.V.,  Mykhailovyna S.O., Shaiko O.G.  Accounting cost of production and yield of horticulture and the improvement of its documentary support / Actual Problems of  Economics. 2014. № 9 (159). Р. 440-446.
 2. Оlyadnichuk N.V.,  Mykhailovyna S.O., Shaiko O.G.  Business accounting of expenses of machine and tractor fleet and improvement of its documentary support // Actual Problems of  Economics. 2015. №8 (170). P. 372-379.

 Статті в наукових фахових виданнях України та у виданнях інших країн:

 1. Оляднічук Н.В. Проблеми обліку розрахунків з дебіторами та їх вирішення // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол. : А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. Умань, 2009. Вип. 72. Ч. 2. Економіка. С. 144-148.  
 2. Оляднічук Н.В. Організація обліку готівкових коштів у сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. 2010. № 3. С. 50-54.
 3. Оляднічук Н.В. Облік розрахунків з підзвітними особами та контроль за використанням коштів // Вісник ХНАУ. Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. 2009. № 12. С. 240-244. (Серія «Економіка АПК і природокористування»).  
 4. Оляднічук Н.В., Шайко О.Г. Організація первинного обліку в галузі садівництва // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2010.  Вип. 74. Ч. 2 : Економіка. С. 68-73.
 5. Оляднічук Н.В. Удосконалення первинного обліку праці та її оплати у сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. 2011. № 5. С. 116-120.
 6. Оляднічук Н.В. Облік розрахунків з підзвітними особами та порядок складання Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт // Облік і фінанси АПК.  2011. № 4. С. 56-59.
 7. Оляднічук Н.В. Удосконалення плану рахунків бухгалтерського обліку // Збірник наукових праць Уманського НУС. Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. Умань, 2012. Вип. 78. Ч.2. Економіка. С. 163-171.
 8. Оляднічук Н.В. Удосконалення системи бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки через оптимізовані інформаційні масиви // Вісник ХНАУ: збірник наукових праць ХНАУ. Харків, 2013. С. 181-186.
 9. Оляднічук Н.В. Бухгалтерський облік розрахунків за виплатами працівникам та його удосконалення // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень. Редкол. О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. Вип. 84. С. 149-155.
 10. Оляднічук Н.В. Бухгалтерський облік нематеріальних активів та його удосконалення // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва : збір. наук. досліджень / Редкол. О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань. ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. Вип. 86.  Ч. 2. Економіка. С. 75-80.
 11. Оляднічук Н.В. Наукові аспекти та практичне призначення фінансового обліку // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань. УНУС, 2015. Вип. 87. Ч. 2. Економіка. С. 89-96.
 12. Оляднічук Н.В. Інформаційні системи в бухгалтерському обліку // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : УНУС. 2016. Вип. 88. –  Ч. 2. Економічні науки. С. 198-206.
 13. Оляднічук Н.В., Підлубна О.Д. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності // Облік і фінанси АПК. 2017. № 1. С. 48-56.  
 14. Оляднічук Н.В. Удосконалення обліку амортизації основних засобів // Розвиток підприємницької діяльності в контексті інтеграції України  в світове господарство та інформатизації основних напрямів поступу: Колективна наукова монографія / За наук. ред. к.е.н., доц. Н.О. Лисенко. Умань. Видавець «Сочінський М.М.». 2017. С. 207-209.
 15. Olyadnichuk N.V, PhD in Economics, Mykhailovyna S.O., PhD in Economics,
  Ivanova N.А., PhD in Economics. Biological assets: problems, accounting and possible ways of improvement // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №121. Дніпропетровськ. ПДАБА, 2017. С. 201-212.
 16. Кучеренко Т.Є., Михайловина С.О., Підлубна О.Д., Оляднічук Н.В. Фінансові результати діяльності: облік, порядок формування, удосконалення // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2019. №5.  https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4931.
 17. Оляднічук Н.В., Кучеренко Т.Є., Іванова Н.А., Підлубна О.Д. Удосконалення документального забезпечення обліку основних засобів // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2019. №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4969.

Навчально-методичні праці:

 1. Методичні вказівки і завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни  «Фінансовий облік» (спеціальність 071 «Облік і оподаткування») / Т.Є. Кучеренко, Н.В. Оляднічук, О.Д. Підлубна. – 2018. – 66 с.
 2.  Методичні вказівки і завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни  «Фінансовий облік» (спеціальність 071 «Облік і оподаткування») / Т.Є. Кучеренко, Н.В. Оляднічук, О.Д. Підлубна. – 2018. – 48 с.
 3. Робоча програма виробничої практики з первинного і фінансового обліку для студентів факультету економіки і підприємництва спеціальність 071 «Облік і оподаткування») / професори Нестерчук Ю.О., Уланчук В.С., Кучеренко Т.Є., доценти Крочак О.І., Оляднічук Н.В. – РВВ УНУС, 2018. – 38с.
 4. Методичні вказівки і завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни «Фінансовий облік» (спеціальність 071 «Облік і оподаткування»). Робочий зошит (активи підприємства). Ч. 1. / Т.Є. Кучеренко, Н.В. Оляднічук, О.Д. Підлубна. – 2018. – 72 с.
 5. Методичні вказівки і завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни «Фінансовий облік» (спеціальність 071 «Облік і оподаткування»). Робочий зошит (зобов’язання підприємства). Ч. 2. / Т.Є. Кучеренко, Н.В. Оляднічук, О.Д. Підлубна. – 2018. – 68 с.
 6. Методичні вказівки і завдання для лабораторних занять студентів денної форми навчання з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванні» (спеціальність 071 «Облік і оподаткування»). / С.М. Концеба, Н.В. Оляднічук, О.Д. Підлубна. – 2018. – 98 с.

Аналіз наукової та професійної активності  Оляднічук Н.В за 2015-2019 н.р.