+38 (04744) 3-44-41
Меню

Іванова Наталія Анатоліївна

Іванова Наталія Анатоліївна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: завідувач навчального відділу
Контактний телефон: (04744)3-44-41
Email: navchalniy@udau.edu.ua

 

Народилась  17 липня 1968 року м. Умань Черкаської області.

Освіта:  У 1989 році закінчила з відзнакою Уманський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві».

У 2005 р. захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК  на тему «Економічні взаємовідносини у сфері виробництва, реалізації і переробки насіння соняшнику» у ННЦ «Інститут аграрної економіки».

У 2007 р. присуджено вчене звання  доцента.

Діяльність: 

1 серпня 1989 року  прийнята стажером головного бухгалтера Тальянківського радгосп-технікуму. 16 березня 1990 року прийнята інженером з праці ЗАТ «Уманський завод продтоварів». 19 липня 1995 року прийнята асистентом кафедри бухгалтерського обліку та статистики Уманського сільськогосподарського інституту. У зв’язку з реорганізацією кафедри у 1998 році переведена на кафедру фінансів і аудиту, у 2002 році переведена на кафедру обліку і аудиту. Після успішного захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у 2006 році переведена на посаду доцента кафедри обліку і аудиту. З 2012 року завідувач навчального відділу Уманського національного університету садівництва.

Іванова Н.А. має понад 50 публікацій наукового і навчально-методичного характеру. Іванова Н.А. є співавтором підручника «Організація і методика аудиту», «Аудит», методичних вказівок для вивчення курсів «Аудит»,  «Організація і методика аудиту», для студентів факультету економіки та підприємництва.

Напрямок наукового дослідження:  Іванова Н.А. продовжує науково-дослідну роботу за темою «Проблеми організації аудиту в Україні».

Викладає навчальні дисципліни: 

Аудит

Організація і методика аудиту

Міжнародні стандарти аудиту

Освітня діяльність

Показник

Опис

1) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском);

Іванова Н.А. Аудит/ Н.А. Іванова, О.В. Ролінський – Умань: Видавець «Сочинський», 2011. – 150 с. (8,6 д. арк., у т.ч. автору належить 7,6 д. арк.) Гриф надано  Міністерством  освіти  і  науки  України  (лист від 24.12.07 р. № 14/18-Г-2326).

2) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

1. Завідувач навчального відділу УНУС з 28.08.2012р.

2.  Секретар науково-методичної ради УНУС з 2012р.

3. Відповідальна за пункт тестування ЗНО з 2012р.

 

3) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;

1.Іванова Н.А.  Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни «Аудит» (напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)// Н.А. Іванова, А.А. Славгородська, Л.В. Білявська – Умань: УНУС, 2013. – 17 с. (0,9 д.арк.).

2. Іванова Н.АМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи та практичних завдань з дисципліни «Аудит» для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»» ( ІІ частина) »)// Н.А. Іванова, А.А. Славгородська, Л.В. Білявська – Умань: УНУС, 2013. – 78 с. (4,1 д.арк.).

4) присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння вченого звання доцента, або отримання документа про другу вищу освіту

доктор філософії