+38 (04744) 3-44-41
Меню

Іванова Наталія Анатоліївна

Іванова Наталія Анатоліївна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: завідувач навчального відділу
Контактний телефон: (04744)3-44-41
Email: navchalniy@udau.edu.ua

 

Народилась  17 липня 1968 року м. Умань Черкаської області.

Освіта:  У 1989 році закінчила з відзнакою Уманський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві».

У 2005 р. захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК  на тему «Економічні взаємовідносини у сфері виробництва, реалізації і переробки насіння соняшнику» у ННЦ «Інститут аграрної економіки».

У 2007 р. присуджено вчене звання  доцента.

Діяльність: 

1 серпня 1989 року  прийнята стажером головного бухгалтера Тальянківського радгосп-технікуму.

16 березня 1990 року прийнята інженером з праці ЗАТ «Уманський завод продтоварів».

19 липня 1995 року прийнята асистентом кафедри бухгалтерського обліку та статистики Уманського сільськогосподарського інституту. У зв’язку з реорганізацією кафедри у 1998 році переведена на кафедру фінансів і аудиту, у 2002 році переведена на кафедру обліку і аудиту. Після успішного захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у 2006 році переведена на посаду доцента кафедри обліку і аудиту. З 2012 року завідувач навчального відділу Уманського національного університету садівництва.

Напрямок наукового дослідження:  Іванова Н.А. продовжує науково-дослідну роботу за темою «Проблеми організації аудиту в Україні».

Дисципліни, які викладає: 

«Аудит», «Організація і методика аудиту»

Підвищення кваліфікації:

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації в Комунальному навчальному закладі «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», Свідоцтво ПП № 02139133/000798 від 16.05.2017р., «Особливості методики підготовки проведення занять з аудиту за інноваційними підходами».

У 2017 році пройшла науково-педагогічне стажування в Університеті «Проф. Д-р. АсенЗлатарова» м. Бургас (Болгарія) за спеціальною затвердженою програмою «Формування економічних знань в умовах глобалізації суспільства».

У 2018 році пройшла наукове стажування в Університеті Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) м. Варшава (Польща) за спеціальною затвердженою програмою «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності» (сертифікат WU 007/04 від 20.04.2018 р.

У 2019 році прийняла участь в літній школі з комунікації м.БайяДоміція (Італія) за спеціальною затвердженою програмою Інституту Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці (ІIASC) (сертифікат SC-068/0719 від 09.08.2019 р.).

 Основні наукові публікації:

Статті, у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Sience:

 1. Biological assets: problems, accounting and possible ways of improvement Olyadnichuk N.V, PhD i Economics, Mykhailovyna S.O., PhD i Economics, Ivanova N.А., PhD i Economics // Економічний простір: зб. наук. праць.  №121.  Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017.  С. 201-212. 
 2. Mykhayl Malyovanyi, Nataliia Ivanova, Kateryna Melnyk, Oleksandr Nepochatenko and Oleksandr Rolinskyi (2018). Assessment of the social expenditure impact on the economic growth in OECD countries. Problems and Perspectives i Management, 16(3), 389-405. doi:10.21511/ppm.16(3).2018.31

 Статті в наукових фахових виданнях України та у виданнях інших країн:

 1. Оляднічук Н. В., Кучеренко Т. Є., Іванова Н. А., Підлубна О. Д. Удосконалення документального забезпечення обліку основних засобів // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2019. №5. https://doi.org/10.25313/2520-
 2. Михайловина С.О., Іванова Н.А. Внутрішній аудит: необхідність та впровадження на сільськогосподарських підприємствах. Науково-практичний журнал «Економічні студії». 2019. №1(23)19. С.44-48
 3. Іванова Н.А. Фротер О.С. Системна модель управління соціальною відповідальністю аграрного бізнесу// Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22.
 4. Оляднічук Н.В., Михайловина С.О., Іванова Н.А. Біологічні активи: проблеми, облік, можливі шляхи удосконалення//Економічний простір: Збірник наукових праць.  №121. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017.  236 с. С.201-212(IndexCopernicus, РИНЦ)
 5.  Іванова Н.А., Демченко Т.А., Михайловина С.О. Формування капіталу акціонерного товариства та відображення його у фінансовій звітності// Економічний простір: Збірник наукових праць.  №105. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. 248 с. С.164-173 (IndexCopernicus, РИНЦ)
 6. Іванова Н.А.,Славгородська А.А., Білявська Л.В. Удосконалення обліку розрахунків за виплатами працівникам в аграрних підприємствах // Збірник наукових праць Уманського НУС: збірник наукових досліджень (Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред. ) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. Вип. 86. Ч. 2: Економіка. 164 с. С. 105 – 110.
 7. Іванова Н.А., Славгородська А.А., Білявська Л.В. Актуальні питання обліку і аудиту основних засобів // Зб. наук. праць/ За ред. доктора с.-г. наук, професора, академіка АНВО України, заслуженого діяча науки в техніки України, ректора Подільського державного аграрного університету М.І.Бахмата. Кам'янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. С.546-549.
 8. Іванова Н.А., Славгородська А.А., Білявська Л.В.  Відображення результатів інвен­таризації товарно-матеріальних цінностей в аудиті // Зб. наук. праць Уманського НУС / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань, 2012. Вип. 81. Ч. 2: Економіка. С.55-63.

Навчально-методичні праці:

 1. Іванова Н.А., Ролінський О.В. Організація і методика аудиту. Навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2008. – 216 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України.
 2. Іванова Н.А.,Ролінський О.В. Аудит. Навч. пос. Умань: Видавець «Сочинський», 2011. – 150 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України.
 3. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни «Аудит» (напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит») / Укладачі: Іванова Н.А., Шайко О.Г., Білявська Л.В., Славгородська А.А. – Умань, 2013. – 22 с.
 4. Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни «Аудит» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Н.А. Іванова, А.А. Славгородська. – Умань, 2015. – 62 с
 5. Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики спеціальності 071  «Облік і оподаткування» освітнього ступеня спеціаліст / Кучеренко Т.Є., Цимбалюк Ю.А.,  Іванова Н.А.,  Михайловина С.О., Матрос О.М. –  Умань: УДАУ,  2015. – 24 с.
 6. Методичні вказівки з підготовки та проведення підсумкової атестації студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Нестерчук Ю.О., Уланчук В.С., Кучеренко Т.Є., Іванова Н.А., Крочак О.І., Оляднічук Н.В. / ВПЦ «Візаві». – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 44 с.
 7. Методичні вказівки з підготовки та проведення підсумкової атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Нестерчук Ю.О., Кучеренко Т.Є., Іванова Н.А., Крочак О.І., Оляднічук Н.В../ ВПЦ «Візаві». – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 44 с.
 8. Методичні вказівки для виконання практичних завданьз дисципліни «Організація і методика аудиту» для студентів освітнього рівня «магістр» денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Умань: Видавець «Масловатий С.О.». 2019. 73 с.
 9. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни «Організація і методика аудиту» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» Умань: видавець «Масловатий С.О.». 2019. 14 с.
 10. Методичні вказівкидля виконання контрольної роботи та практичних завданьз дисципліни «Організація і методика аудиту» для студентів заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Умань: видавець «Масловатий С.О.». 2019. 40 с.
 11. Аудит. Робочий зошитдля виконання практичних завданьздобувачами вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»денної форми навчанняУмань: видавець «Масловатий С.О.». 2019. 145 с.
 12. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни «Аудит» (спеціальність 071 «Облік і оподаткування»). Умань: видавець «Масловатий С.О.». 2019. 12 с.
 13. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи та практичних занятьз дисципліни «Аудит» для студентів заочної форми навчанняспеціальності 071 «Облік і оподаткування». Умань: видавець «Масловатий С.О.». 2019. 26 с.

Державні та відомчі нагороди:

Почесна грамота Міністерства аграрної політики та продовольства (вересень 2013р.); Подяка МОН (наказ №120-к від 03.04.2018р.); Грамота МОН (наказ № 245-к від 05.06.2019р.).

Грамоти Уманської райдержадміністрації, Уманської міської ради, Черкаської обласної ради профспілки працівників агропромислового комплексу.

 


 

Аналіз наукової та професійної діяльності Іванової Н.А за 2015-2019 рр.