+38 (04744) 3-44-41
Меню

Михайловина Світлана Олексіївна

Михайловина Світлана Олексіївна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування
Контактний телефон: (04744)3-44-41
Email: mihailovina@gmail.com

 

Народилась 04 травня 1976 року в м. Звенигородка Черкаської області

 Освіта: 

У 1998 р закінчила Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Плодоовочівництво та виноградарство, та здобула кваліфікацією “вчений агроном”.

У 2005 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад Європейський університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

У 2011 році захистила кандидатськудисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему: «Формування інвестиційних ресурсів особистих селянських господарств»

Кандидат економічних наук з 2008 року. Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Формування інвестиційних ресурсів особистих селянських господарств» захистила в Уманському національному університеті садівництваМіністерства аграрної політики України.

Вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту присвоєно у 2015 році.

 Діяльність: 

Після закінчення Уманської сільськогосподарської академію працювала:

 бухгалтером ПП Рибак Н.О., гол. бухгалтером ПП Черненко С.В., гол. бухгалтером ПП Зозуля С.Я.

З вересня 2006р. працює на кафедрі обліку і аудиту Уманського державного аграрного університету.

З 2014 року переведена на посаду доцента кафедри обліку і аудиту Уманського національного університету садівництва.

 Напрям наукового дослідження: 

«Удосконалення системи бухгалтерського обліку і аудиту в сільськогосподарських підприємствах»

Дисципліни, які викладає: 

«Організація бухгалтерського обліку», «Управлінські інформаційні системи в обліку і оподаткуванні», «Облік і звітність в оподаткуванні»

Підвищення кваліфікації:

У 2017 році підвищила кваліфікацію в Комунальному навчальному закладі «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» за навчально-тематичною програмою «Особливості методики підготовки проведення занять з фінансового обліку за інноваційними підходами» (свідоцтво ПП № 02139133/000801 від 16.05.2017р.).

Основні наукові публікації:

Монографії:

1. С.О. Михайловина Удосконалення методики складання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). Фінансове забезпечення сталого розвитку економіки України: колективна монографія / за ред. Слатвінського М. А. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. 180 с.

Статті, у виданнях, які включені до міжнародних наукометричнихScopus, Webofscience:

     1. MykhailovynaS.O.,ОlyadnichukN.V., ShaikoO.G.. Accountig of production costs and holticultural output and improvement of its documentary support.  Actual Problems of  Economics. 2014. №9. P. 440-4472.   

     2. MykhailovynaS.O., Shaiko O.G., Оlyadnichuk N.V. Business accounting of expenses of machine and tractor fleet and improvement of its documentary support.Actual Problems of  Economics. 2015.8 (170). P. 372-379

     3Mykhailovyna S.O., Kovalev L.E., Chyrva O.H., Demchenko T.A.Role of main activities in formation of the capital of an enterprize, their evaluation and control. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Vol 3, No 30 (2019). P. 215-224..

     4.Melnyk L., Kucherenko T., Matros E., Anishchenko H., Mykhailovyna S.Accounting conceptual and reporting framework in line with the institutional theory.Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019.Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020.С. 6576-6586.

Статті в наукових фахових виданнях України та у виданнях інших країн:

   1. Михайловина С.О. Методологічні аспекти проведення інвентаризації та відображення її результатів в обліку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. № 9.  С.98-102.

3.Михайловина С.О. Проблемні аспекти формування звіту про рух грошових коштів непрямим методом. Регіональна бізнес-економіка та управління.  2015.  № 1(45).  С.108-116.    

4. Михайловина С.О. Організація обліку та відображення інформації про виплати працівникам у звітності підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2015. № 11.  С.126-129

5. Михайловина С.О. Особливості складання звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) у сільськогосподарських підприємствах. Науковий вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія: Економіка. 2015. Т. 20. Вип. 2/2.  С.180-185.

6.Михайловина С.О. Методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів розвитку рослинництва і тваринництва В ОСГ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 16. С.64-67.

7. Olyadnichuk N.V, PhDinEconomics, Mykhailovyna S.O., PhDinEconomics,Ivanova N.А., PhDinEconomics. Biologicalassets: problems, accountingandpossiblewaysofimprovement. Економічний простір: Збірник наукових праць.  №121. Дніпропетровськ. ПДАБА. 2017. С. 201-212.

8. Mykhailovyna S. O. Demchenko T. A. Accountingorganizationandpresentationofinformationonthecurrentassetsintheenterprisestatement. Економічні горизонти. 2019. № 1(8). С. 4–13.

9. Михайловна С.О., Матрос О.М. Облікова політика аграрних підпрємств як дієвий механізм регулювання бухгалтерького обліку. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2019. №3(23). С.43-50 DOI: 10.25313/2520-2294-2019-3-4821

10. Михайловина С.О., Піддлубна О.Д.  Організація внутрішньогосподарського контролю запасів на сільськогосподарських підприємствах. Причорноморські економічні студії. 2019. № 38/2. С.131-137.

11. Михайловина С.О.,Т.Є.Кучеренко., Н.В. Оляднічук, О.Д. ПідлубнаФінансові результати діяльності: облік, порядок формування, удосконалення. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки».  2019.  №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5

   Навчально-методичні праці:

1. Михайловина С.О., Кучеренко Т.Є., Цимбалюк Ю.А.,  Іванова Н.А.,  Матрос О.М. Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня спеціаліст. Умань: УДАУ.  2015.24 с.

2. Михайловина С.О., Кучеренко Т.Є., Цимбалюк Ю.А.,  Іванова Н.А.,  Матрос О.М. Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр. Умань. УДАУ.  2015. 24 с.

3. Михайловина С.О., Кучеренко Т.Є., Підлубна О.Д. Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни «Звітність підприємств» спеціальності  071 «бакалавр»«Облік і оподаткування» денної форми навчання. Умань.  Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018.  42 с.

4. Михайловина С.О., Кучеренко Т.Є., Підлубна О.Д.  Методичні вказівки і завдання для практичних і індивідуальних занять студентів спеціальності 071  «Облік і оподаткування» бакалавр денної форми навчання з  дисципліни «Звітність підприємств». Умань. Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». 2018.  54 с.

5. Михайловина С.О., Кучеренко Т.Є., Підлубна О.Д. Методичні вказівки і завдання для практичних занять студентів спеціальності 071  «Облік і оподаткування» бакалавр заочної форми навчання з  дисципліни «Звітність підприємств». Умань.Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». 2018.  56 с.

6. Михайловина С.О., Кучеренко Т.Є., Підлубна О.Д. Методичні вказівки і завдання для практичних і індивідуальних занять студентів спеціальності 071  «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр денної форми навчання з  дисципліни «Організація бухгалтерського обліку». Умань.Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». 2019. 62 с.

7. Михайловина С.О., Кучеренко Т.Є., Підлубна О.Д. Методичні вказівки і завдання для практичних занять студентів спеціальності 071  «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр заочної форми навчання з  дисципліни «Організація бухгалтерського обліку». Умань. Видавничо-поліграфічний центр.«Візаві». 2019. 64 с.

8. Михайловина С.О., Кучеренко Т.Є., Підлубна О.Д. Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни «Організація бухгалтерського обліку « спеціальності  071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання.Умань. Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». 2019. 42 с.

9. Михайловина С.О., Кучеренко Т.Є., Підлубна О.Д. Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» спеціальності  071 «Облік і оподаткування». Умань. Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». 2019. 46 с.

10. Михайловина С.О., Кучеренко Т.Є., Підлубна О.Д. Методичні вказівки для написання курсової роботи студентами денної та заочної форми навчання з дисципліни Організація бухгалтерського обліку спеціальності 071  «Облік і оподаткування» освітнього ступеня  магістр. Умань.  2019. 40 с.

11. МельникЛ.Ю., Михайловина С.О.Методичні вказівки з дисципліни «Облік за міжнародними стандартами» для виконання практичних та індивідуальних занять для студентів денної форми навчання спеціальності 071  «Облік і оподаткування». Умань. 2019.  45 с.

12. Мельник Л.Ю., Михайловина С.О. Методичні вказівки для практичних завдань та  виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 071  «Облік і оподаткування» з дисципліни «Облік за міжнародними стандартами». Умань. 2019. 38 с.

13. Мельник Л.Ю., Михайловина С.О. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 071  «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр  з дисципліни «Облік за міжнародними стандартами».Умань. 2019. 24 с.

Аналіз наукової та професійної діяльності Михайловиної С.О. за 2015-2019 рр.