+38 (04744) 3-44-41
Меню

Матрос Олена Миколаївна

Матрос Олена Миколаївна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування
Email: matrosl@bigmir.net

 

Народилась 14 листопада 1981 року в м. Умань Черкаської області

 Освіта: 

У 2003 році закінчила Уманський державний педагогічний університет за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіста (диплом ЕР № 22397000 від 13.06.2003р.).

Кандидат економічних наук з 2011 року. Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему: «Аналіз  інвестиційної  діяльності підприємств: теорія та методологія» захистила в Національній академії статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України, м. Київ (диплом ДК № 000326 від 10.11.2011р.).

Вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту присвоєно у 2015 році (атестат доцента 12 ДЦ № 045674 від 15.12.2015р.).

  Діяльність: 

Після закінчення Уманського державного педагогічного університету працювала бухгалтером ТОВ  «Янга» м. Умань.

З жовтня 2006 р. працює на кафедрі обліку і аудиту Уманського державного аграрного університету.

З 2015 року переведена на посаду доцента кафедри обліку і аудиту Уманського національного університету садівництва.

  Напрям наукового дослідження: 

«Проблеми обліку та оподаткування на підприємствах малого бізнесу та облік нових видів економічної діяльності».

 

Дисципліни, які викладає: 

«Оподаткування юридичних та фізичних осіб», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Облік і аудит».

 Підвищення кваліфікації:

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України за програмою «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (свідоцтво № СС 00493706/003589-17 від 16.06.2017 р.).

 Основні наукові публікації:

Монографії:

 1. Вдосконалення методів оцінки ефективності інвестиційних проектів// Ринкова трансформація економіки України: проблеми регулювання. Колективна монографія./ За ред. В.Ф.Беседіна, А.С.Музиченка. – К.:НДЕІ – 2005. – 551с.

2. Економічне обґрунтування процесу інвестиційного проектування в промисловості // Економіка України: проблеми розвитку галузей і регіонів: колективна монографія./Від. ред. В.Ф.Беседіна, А.С.Музиченка. – К.:НДЕІ – 2008. – 400с.

3. Курмаєв П.Ю., Матрос О.М. Проблеми обліку господарської діяльності підприємців - платників єдиного податку //Rozdroa. Polsko-ukraiski dyskurs humanistyczny/red. Rafa Dymczyk, Igor Krywoszeja, Norbert Morawiec. – Czstochowa, 2013. – С.123-127.

 

Статті, у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних Scopus, Web of science:

 1. О.М. Матрос, В.В. Бобко, О.М. Поліщук Аналітично-облікові аспекти діяльності фізичної особи-підприємця // Актуальні проблеми економіки, 2016. - № 2 (176). – С. 308-317.
 2. Melnyk L., Kucherenko T., Matros E., Ratushna O. The Determinants of Tourism Development: the Example of Potential Candidates for the EU Membership // Marketing and Management of Innovations. 2019. № 2. 326-336.
 3. Melnyk L., Kucherenko T., Matros E., Anishchenko H., Mykhailovyna S. Accounting conceptual and reporting framework in line with the institutional theory // Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. С. 6576-6586.
 4. Melnyk L., Kucherenko T., Matros E., Ratushna O. Method for determination and recognition of comprehensive income of business entity // Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. С. 6882-6892.
 5. Melnyk L., Kucherenko T., Matros E., Ratushna O., Novak I. Institutional-structural transformation of socio-economic system for the formation of knowledge economy in Ukraine // Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. С. 6851-6867.

 

Статті в наукових фахових виданнях України та у виданнях інших країн:

 

 1. Матрос О.М. Норми податкового кодексу для суб’єктів підприємницької діяльності на загальній системі оподаткування  // Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: Вид-во Нац. У-ту «Острозька академія», 2011. – Випуск 18. – С. 187-193.
 2.  Матрос Е.Н. Учет и налогообложение трудовых отношений у физического лица-предпринимателя  // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3. Том 34. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013 – С. 34-38.
 3. Матрос О.М. Організаційні вимоги щодо формування облікової політики підприємства. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва України в контексті інтеграції у світову економіку / Зб. наук. праць / наук. ред.. В.С. Лукач – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014. -  С. 55-56.
 4. Матрос О.М. Облік заробітної плати у фізичної особи-підприємця // Зб. наук. Праць ЛНТУ. – Випуск 11 (41). – Ч.2. – Луцьк, 2014. – С. 198-207.
 5. Матрос О.М.  Проблеми  обліку  господарської  діяльності  підприємців-платників єдиного податку // ОБЛІК,  ЕКОНОМІКА,  МЕНЕДЖМЕНТ:  наукові  нотатки  / Міжнародний  збірник  наукових  праць.  Випуск  3  /  відпов.  ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ,  2014 . – С. 23-28.
 6. Матрос О.М. Організаційні вимоги щодо формування облікової політики підприємства // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». - Випуск 13. Частина 3. -  2015. – С. 145-147.
 7. Матрос О.М.  Бухгалтерський облік як інструмент управління фінансовою безпекою підприємства // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 99. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015.- С. 167-174.
 8. Матрос О.М.,   Курмаєв П.Ю. Аналіз інноваційної діяльності підприємств та її обліково-аналітичне забезпечення // Економіка. Фінанси. Право.: Інформаційно-аналітичний журнал  - 2015. - №10/2. - C. 21-24.
 9. Матрос О.М. Виробничі запаси підприємства в контексті правлінського обліку// СХІДНА ЄВРОПА: економіка, бізнес та управління, 2017. Випуск 3(08). С. 339-343.
 10. Кучеренко Т.Є., Матрос О.М., Підлубна О.Д. Накладні і непрямі витрати підприємства як інструмент управлінського обліку // Глобальні та  національні проблеми економіки: Електронне наукове фахове видання. 2018. Випуск 22. URL: http://global-national.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/4030-kucherenko-t-e-matros-o-m-pidlubna-o-d-nakladni-i-nepryami-vitrati-pidpriemstva-yak-instrument-upravlinskogo-obliku.
 11. Михайловина С.О., Матрос О.М. Облікова політика аграрних підприємств як дієвий механізм регулювання бухгалтерського обліку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-3-4821.

 Навчально-методичні праці:

 

 1. Облік і аудит: Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни студентів заочної  форми навчання за напрямом підготовки 073 «Менеджмент».  Матрос О.М. –  Умань: ВПЦ «Візаві»,  2018 .- 23 с.
 2. Податковий менеджмент: Методичні матеріали для виконання індивідуального науково-дослдного завдання " " для спеціальності 071"Облік і оподаткування" /Укладачі: Кучеренко Т.Є., Бечко В.П., Матрос О.М.. - Умань: ФОП "Масловатий" , 2017. - 36 с.
 3. Податковий менеджмент: Методичні матеріали для виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання спеціальності 071 "Облік і оподаткування" /Укладачі: Кучеренко Т.Є., Бечко В.П., Матрос О.М.. - Умань: ФОП "Масловатий" , 2017. - 31 с.
 4. Податковий менеджмент:  Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 071 "Облік і оподаткування" /Укладачі: Кучеренко Т.Є., Бечко В.П., Матрос О.М.. - Умань: ФОП "Масловатий" , 2017. - 30 с.
 5. Облік і звітність в оподаткуванні: методичні вказівки і завдання для практичних та індивідуальних занять студентів денної форми навчання та за спеціальності 071 "Облік і оподаткування" / Укладачі: д.е.н., професор Кучеренко Т.Є., к.е.н., доцент Матрос О.М, Михайловина С.О.  Умань: Уманський НУС, 2019. 56 с.
 6. Облік і звітність в оподаткуванні: робочий зошит для виконання практичних завдань студентів, що навчаються за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" / Укладачі: д.е.н., професор Кучеренко Т.Є., к.е.н., доценти Матрос О.М, Михайловина С.О. Умань: Уманський НУС, 2019. 78 с.
 7. Облік і звітність в оподаткуванні: методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів денної форми навчання за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" / Укладачі: д.е.н., професор Кучеренко Т.Є., к.е.н., доцент Матрос О.М, Бечко В.П.  Умань: Уманський НУС, 2019. 45 с.
 8. Облік і звітність в оподаткуванні: методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу та завдання для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" / Укладачі: д.е.н., професор Кучеренко Т.Є., к.е.н., доцент Матрос О.М, Михайловина С.О., Бечко В.П.  Умань: Уманський НУС, 2019. 40 с.
 9. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» / Матрос О..М. –  Умань: ВПЦ «Візаві»,  2018 .- 29 с.
 10. Облік і аудит: Робочий зошит  та методичні вказівки до виконання практичних завдань для студентів денної форми навчання за спеціальністю 073  «Менеджмент» / Матрос О.М. –  Умань: ВПЦ «Візаві»,  2019 .- 63 с.
 11. Оподаткування юридичних та фізичних осіб: Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання / Матрос О.М. Умань: Уманський НУС, 2019. 46 с.

 Аналіз професійної діяльності науково-педагогічного працівника за 2015-2019 рр.