+38 (04744) 3-44-41
Меню

Кучеренко Тамара Євгеніївна

Кучеренко Тамара Євгеніївна Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Посада: професор кафедри обліку і оподаткування
Email: kucherenko_te@ukr.net

 

Народилась 13 листопада 1954 року в с. Маяк, Красноокнянського району (нині – Окнянський )Одеської області

 Освіта: 

У 1977 році закінчила Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік в сільському господарстві» та здобула кваліфікацію економіста по бухгалтерському обліку в сільському господарстві (Диплом Б-І № 723517 від 22.07. 1977 р.).

Кандидат економічних наук з 1987 року (Диплом ЭК № 023497 від 27.05. 1987 р.). Кандидатську дисертацію зі спеціальності 06.00.22 – економіка, планування і організація управління сільським господарством на тему: «Ефективність поглиблення спеціалізації в овочевому насінництві» захистила в Харківському сільськогосподарському інституті ім. В.В. Докучаєва.

Вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту присвоєно у 1997 році (Атестат ДЦ АП № 004956від 27.02. 1997 р.).

Докторську дисертацію зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему: «Фінансова звітність в системі управління сільськогосподарським виробництвом» захищено у 2011 році у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру«Інститут аграрної економіки» (Диплом ДД № 000341 від 22.12. 2011 р.).

У березні 2013 року присвоєно вчене звання професора кафедри обліку і аудиту Уманського національного університету садівництва (Атестат12ПР № 008613 від 28.03. 2013 р.).

 Діяльність. Наукова:

Після закінчення Одеського сільськогосподарського інститутуотримала направлення на роботу в Уманський сільськогосподарський інститут на посаду асистента кафедри економіки.

З листопада1981р. по січень 1985 р. навчалася в аспірантуру Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва і в листопаді 1986 р. захистила кандидатську дисертацію.

У травні 1985 р. зарахована на посаду асистента кафедри бухгалтерського обліку і статистики Уманського сільськогосподарського інституту.

У вересні 1989 р. зарахована на посаду старшого викладача кафедри бухгалтерського обліку і статистики Уманського сільськогосподарського інституту.

З лютого 1994 р. призначена на посаду начальника відділу обслуговування платників податків Уманської районної податкової інспекції і присвоєно персональне звання радника податкової служби ІІІ рангу.

З 01.08. 1995 р. зарахована на посаду виконуючого обов’язки доцента кафедри бухгалтерського обліку і статистики Уманського сільськогосподарського інституту.

У лютому 1997 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

З 2006 р. по 2009 р. навчалася в докторантурі, після закінчення якої зарахована на посаду доцента кафедри обліку і аудиту Уманського державного аграрного університету.

У грудні 2011 р. присвоєно науковий ступінь доктора економічних наук по спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

У лютому 2012 р. переведена на посаду професора кафедри обліку і аудиту (без вченого звання), а у березні 2013 р. присвоєно звання професора кафедри обліку і аудиту.

З листопада 2016 р. погрудень 2018 р. завідувач кафедри обліку і оподаткування Уманського національного університету садівництва.

З грудня 2018 року професор кафедри обліку і оподаткування Уманського національного університету садівництва.

Практична:

З 01.01. 1991 по 3.12. 1993 р. працювала одночасно головним бухгалтером Навчально-науково-виробничої асоціації «Інтерагро-«Україна».

У 1996 р. отримала сертифікат аудитора України (А № 000710 від 25.01 1996 р.) і працювала за договорами цивільно-правового характеру аудитором на постійній основі у ТОВ «Альфа-нафта» (Уманська філія) (з 1995 р. по 2005 (р.); ТОВ «Уманьгаз» (з 2003 р. по 2005 р.); ТОВ «Теком» (з 1997 р. по 2000 р.) та на інших підприємствах періодично.

  Напрям наукового дослідження: 

"Обліково-аналітичне забезпечення соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах євроінтеграційних процесів"

 Дисципліни, які викладає: 

«Звітність підприємств».

Підвищення кваліфікації:

У 2017 році пройшла науково-педагогічне стажування в Комунальному навчальному закладі «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради, свідоцтво ПП 02139133/000805, 17.05.17 р.

 Основні наукові публікації:

Підручники:

Кучеренко Т.Є., Уланчук В., Шако О.Г. Звітність підприємств. К.: "Знання".  2008. 492 с. Гриф видано МОН України (лист № 1.4/18-Г-214 від 29.01. 2007 р.).

Монографії:

 1. Кучеренко Т. Є. Фінансова звітність у системі аграрного менеджменту: Монографія. Умань: Видавець "Сочінський".  2009. 296

2. Кучеренко Т.Є. Економічні передумови розвитку фінансової звітності в процесі залучення інвестицій агроформуваннями [Сучасні аспекти розвитку економіки: Колективна монографія /За ред. О.О. Непочатенко, П.К. Бечка.  Умань: Видавець "Сочінський", 2010. 316 с.]. С. 220 – 230.

3. Кучеренко Т.Є. Розвиток системи бухгалтерського обліку в Україні [Колективна монографія: Соціально-економічні координати розвитку підприємницької діяльності / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. Умань: Видавничо-поліграфічний центр "Візаві" (Видавець "Сочінський"). 2014. Ч. 2. 212 с.]. С. 9 – 14.

4. Кучеренко Т.Є. Виробництво продукції тваринництва як фактор формування попиту на корми // Складові регіонального розвитку національного господарства: Монографія, том 1. Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет». Чернівці: Книги – ХХІ.  2014.  156 с. (С. 142 – 149).

5. Кучеренко Т.Є., Мервенецька В.Ф. Концептуальна основа  бухгалтерського обліку в руслі інституціональної теорії. Монографія УНУС.  2017. (монографія УНУС).

Статті, у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних Scopus, Web of Science:

1. Kucherenko, T., Melnyk L., Matros E., RatushnaO. The Determinants of Tourism Development: the Example of Potential Candidates for the EU Membership // Marketing and Management of Innovations. 2019. № 2. 326-336.

2. Kucherenko T., Melnyk L., Matros E., Anishchenko H., Mykhailovyna S. Accounting conceptual and reporting framework in line with the institutional theory // Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. С. 6576-6586.

3. Kucherenko T.,Melnyk L.,Matros E., Ratushna O. Method for determination and recognition of comprehensive income of business entity // Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. С. 6882-6892.

4. Kucherenko T., Melnyk L., Matros E., Ratushna O., Novak I. Institutional-structural transformation of socio-economic system for the formation of knowledge economy in Ukraine // Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. С. 6851-6867.

Статті в наукових фахових виданнях України та у виданнях інших країн:

1. Кучеренко Т., Чумаченко М. Сучасний підхід до розвитку фінансової звітності відповідно до основних напрямів інституціональних теорій // Бухгалтерський облік і аудит.  2011.  № 8.  С. 12 – 19.

2. Кучеренко Т.Є. Теорія капіталу та його обліково-аналітичне забезпечення у Звіті про власний капітал [Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2010. Вип. 73. Ч. 2: Економіка. 284 с.]. С. 113 – 123.

3. Кучеренко Т., Шако О. Облікове забезпечення розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість сільськогосподарських підприємств із спеціальним режимом оподаткування та його вдосконалення // Бухгалтерський облік і аудит. 2011. № 12. С. 23 – 38.

4. Кучеренко Т.Є. Концепція фінансового обліку і звітності [Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань, 2012. Вип. 80. Ч. 2: Економіка. 196 с.]. С. 6 – 11.

5. Кучеренко Т.Є. Значение и подсистемность финансовой отчетности [Бухгалтерский учет: история, современность, перспективы развития: сб. науч. ст. междунар. науч.-практ. конф., Краснодар, 4 – 6 февраля 2013 г. Краснодар: Кубанский ГНАУ, 2013. 258 с.]. С. 107 – 113.

6. Кучеренко Т.Е. Институциональное обеспечение финансовой отчетности [Экономические и организационные проблемы управления в современных условиях / Сборник научных статей.  Брянск: Издательство БГТУ, 2014.  520 с.] С. 323 – 328.

7. Кучеренко Т.Є. Предмет бухгалтерського обліку // Бухгалтерский учет, анализ и аудит: проблемы и перспективы развития в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции (30 апреля 2015г.) Сборник статей. Душанбе, ДСХ. 2015 С. 100 – 102.

8. Кучеренко Т., Мервенецька В. Соціальне значення професії бухгалтера в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. 2016. № 6. С. 35 – 40.

9. Кучеренко Т.Є. МСБО 16 «Основні засоби» відповідно до національних стандартів і податкового законодавства [Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань: УНУС, 2016.  Вип. 88.  Ч. 2: Економічні науки.  344 с.].  С. 33 – 39.

10. Кучеренко Т., Ратушна О., Підлубна О. Об’єкти обліку етапів інноваційного процесу суб’єкта господарювання // Бухгалтерський облік і аудит. 2018.  № 2. С. 2 – 8.

11. Кучеренко Т., Матрос О., Підлубна О. Накладні і непрямі витрати підприємства як інструмент управлінського обліку // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне фахове видання.  2018. Вип. 22.URL: http://global-national.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/4030-kucherenko-t-e-matros-o-m-pidlubna-o-d-nakladni-i-nepryami-vitrati-pidpriemstva-yak-instrument-upravlinskogo-obliku

12. Кучеренко Т.Є., Мельник Л.Ю., Ратушна О.П. Облік фінансування інноваційної діяльності підприємства // Облік і фінанси. 2019. № 1. С. 35 – 43.

13. Кучеренко Т. Є., Михайловина С. О., Підлубна О. Д., Оляднічук Н. В. Фінансові результати діяльності: облік, порядок формування, удосконалення // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2019. № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4931.

14. Kucherenko T., Melnyk L., Matros E., Ratushna O. Accounting andanalytical support of management of indirect costs for the agricultural enterprise // European cooperation. 2019. № 1 (41). С. 65 – 77.

 Навчально-методичні праці:

 1. Кучеренко Т.Є., Шайко О.Г., Підлубна О.Д. Методичні вказівки і завдання для практичних і індивідуальних занять та самостійної роботи з дисципліни «Облік ЗЕД» для студентів спеціальності 7.03050901» облік і аудит». Умань.2015. 50 с.
 2. Кучеренко Т.Є., Оляднічук Н.В., Підлубна О.Д. Методичні рекомендації та завдання з дисципліни «Фінансовий облік». Умань: Видавничо-полігра­фічний центр «Візаві». 2018. 78 с.
 3. Кучеренко Т.Є., Оляднічук Н.В., Підлубна О.Д. Методичні вказівки і завдання для практичних занять, самостійної роботи та індивідуальних занять студентів заочної форми навчання з дисципліни «Фінансовий облік». Умань: Видавничо-полігра¬фічний центр «Візаві». 2018. 78 с.
 4. Кучеренко Т.Є., Матрос О.М., Михаловина С.О. Облік і звітність в оподаткуванні: методичні вказівки і завдання для практичних та індивідуальних занять студентів денної форми навчання напряму підготовки  6.030509 "Облік і аудит"  та за спеціальністі 071 "Облік і оподаткування». Умань: Уманський НУС, 2018. 56 с.
 5. Кучеренко Т.Є, Матрос О.М., Бечко В.П. Облік і звітність в оподаткуванні: методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки  6.030509 "Облік і аудит"  та за спеціальності 071 "Облік і оподаткування".Умань: Уманський НУС, 2018. 45 с.
 6. Кучеренко Т.Є, Матрос О.М., Бечко В.П. Облік і звітність в оподаткуванні: методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу та завдання для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання напряму підготовки  6.030509 "Облік і аудит"  та за спеціальності 071 "Облік і оподаткування".   Умань: Уманський НУС, 2018. 40 с.
 7. Кучеренко Т.Є., Михаловина С.О.  Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку "спеціальності  071 "Облік і оподаткування".  Умань: Уманський НУС, 2018. 70 с.
 8. Кучеренко Т.Є., Михаловина С.О.  Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни " Організація бухгалтерського обліку " спеціальності  071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання. Умань: Уманський НУС, 2018. 60 с.
 9. Кучеренко Т.Є., Михаловина С.О.  Методичні вказівки і завдання для практичних занять студентів спеціальності 071  «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр заочної форми навчання з  дисципліни "Організація бухгалтерського обліку». Умань: Уманський НУС, 2018.
 10. Кучеренко Т.Є., Михаловина С.О.  Методичні вказівки і завдання для практичних і індивідуальних занять студентів спеціальності 071  «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр денної форми навчання з  дисципліни "Організація бухгалтерського обліку». Умань: Уманський НУС, 2018.
 11. Кучеренко Т.Є., Михаловина С.О.  Методичні вказівки і завдання для практичних занять студентів спеціальності 071  «Облік і оподаткування» бакалавр заочної форми навчання з  дисципліни " Звітність підприємств». Умань: Уманський НУС, 2018.
 12. Кучеренко Т.Є., Михаловина С.О.  Методичні вказівки і завдання для практичних і індивідуальних занять студентів спеціальності 071  «Облік і оподаткування» бакалавр денної форми навчання з  дисципліни " Звітність підприємств». Умань: Уманський НУС, 2018.
 13. Кучеренко Т.Є., Михаловина С.О.  Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни "Звітність підприємств"спеціальності  071 "Облік і оподаткування". Умань: Уманський НУС, 2018.
 14. Кучеренко Т.Є., Михаловина С.О.  Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни "Звітність підприємств" спеціальності  071 «бакалавр» "Облік і оподаткування" денної форми навчання. Умань: Уманський НУС, 2018.
 15. Кучеренко Т.Є., Михаловина С.О., Підлубна О.Д.Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни "Управлінські інформаційні системи в обліку і оподаткуванні "спеціальності  071 "Облік і оподаткування". Умань: Уманський НУС, 2018.
 16. Кучеренко Т.Є., Михаловина С.О., Підлубна О.Д. Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни "Управлінські інформаційні системи в обліку і оподаткуванні " спеціальності  071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання. Умань: Уманський НУС, 2018.
 17. Кучеренко Т.Є., Михаловина С.О., Підлубна О.Д. Методичні вказівки і завдання для практичних занять студентів спеціальності 071  «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр заочної форми навчання з  дисципліни "Управлінські інформаційні системи в обліку і оподаткуванні». Умань: Уманський НУС, 2018.
 18. Кучеренко Т.Є., Михаловина С.О., Підлубна О.Д. Методичні вказівки і завдання для практичних і індивідуальних занять студентів спеціальності 071  «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр денної форми навчання з  дисципліни "Управлінські інформаційні системи в обліку і оподаткуванні». Умань: Уманський НУС, 2018.
 19. Мельник Л.Ю., Кучеренко Т.Є., АніщенкоГ.Ю.,Ратушна О.П. Методичні вказівки з підготовки та написання дипломних робіт для студентів освітнього рівня магістр спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Умань: Видавець «Масловатий С.О.». 2016. 50 с.
 20. Мельник Л.Ю., Кучеренко Т.Є., Аніщенко Г.Ю.Методичні вказівки з підготовки та написання кваліфікаційних робіт для студентів освітнього рівня магістр спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Умань: Видавець «Масловатий С.О.», 2019. 53 с.

Аналіз наукової та професійної діяльності Кучеренко Т.Є. за 2015-2019 рр.