+38 (04744) 3-44-41
Меню

Крочак Оксана Іванівна

Крочак Оксана Іванівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування
Email: kr.ok.iv@ukr.net

 

Народилась 10 липня 1963 року в с. Яструбинці  Гайсинського району Вінницької області

 Освіта: 

У 1985 році закінчила Уманський сільськогосподарський інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства» та здобула кваліфікацію економіста – організатора сільськогосподарського виробництва.

У 2014 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію спеціаліст з обліку і аудиту, економіст, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, бухгалтер – ревізор, викладач професійного навчально – виховного закладу.

Кандидат економічних наук з 1996 року. Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.06.01 – економіка підприємств і форми господарювання на тему: «Ефективність використання виробничих ресурсів у сільськогосподарських підприємствах» захистила в Київському інституті аграрної економіки ім. Шліхтера.

Вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку і статистики присвоєно у 2002 році.

  Діяльність: 

Після закінчення Уманського сільськогосподарського інституту працювала економістом по оплаті праці, а потім головним економістом колгоспу «Іскра» с. Собківка Уманського району Черкаської області.

З вересня 1988 р. працює на кафедрі бухгалтерського обліку і статистики Уманський сільськогосподарський інститут ім. О.М. Горького.

З 2002 року переведена на посаду доцента кафедри бухгалтерського обліку і статистики Уманської державної аграрної академії.

  Напрям наукового дослідження: 

" Облік і системи калькулювання витрат в підприємствах "

 Дисципліни, які викладає: 

«Бюджетування діяльності на підприємствах АПК», «Облік у бюджетних установах», «Бухгалтерський облік»

 Підвищення кваліфікації:

У 2013  пройшла підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти  (диплом: 12 СПК 881847).

У 2016 році пройшла підвищення кваліфікації у Мукачівському державному університеті МОН України (свідоцтво 12 СПД 090035 від 25.01.2016 р.).

 Основні наукові публікації:

Монографії:

1. Земельні ресурси як економічна категорія та об’єкт обліку: [колективна монографія]. За ред. Ю.О. Нестерчук. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. Ч.2. С. 75-79.

2. Організація обліку земельних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах: [колективна монографія]. За ред. Ю.О. Нестерчук. Умань : Видавець «Сочінський», 2015. С. 239-244.

3. Ефективність використання сільськогосподарських угідь в аграрному виробництві: [колективна монографія]. За ред. Ю.О. Нестерчук. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015. С. 154-160.

4.Теоретичні аспекти сутності запасів як обліково-економічної категорії: [колективна монографія]. За ред. Ю.О. Нестерчук. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2016. С. 154-160.

5. Облікове забезпечення фінансово-економічної діяльності бізнес-структур [колективна монографія]. За ред. М. А. Слатвінського. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016.  С. 156-161.

6. Економічний зміст витрат виробництва: [колективна наукова монографія]. За ред. Н.О. Лисенко. Умань. Видавець «Сочінський М.М.. 2017.- С. 198-201.

7. Нормативно-правове регулювання обліку витрат у виноградарстві: [колективна монографія]. За ред. Ю.О. Нестерчук. Умань Видавець «Сочінський М.М.», 2018. – С. 208-213.

8. Бюджетування як складова планування і контролю за центрами відповідальності: [колективна монографія]. За ред. Ю.О. Нестерчук. Умань: ВПЦ «Візаві». 2019. С. 174-178.

Статті в наукових фахових виданнях України та у виданнях інших країн:

1 Крочак О.І. Витрати як один із основних об’єктів управлінського обліку // Міжнародний збірник наукових праць. Вип. 3 (м. Луцьк), відп. ред. Н.В. Семенишена. м. Тернопіль: Крок, 2014. С. 25-29.

2. Крочак О.І. Земля як один із елементів ресурсного потенціалу підприємства // Проблеми та перспективи розвитку теорії і практики обліку, контролю, економічного аналізу і статистики. Міжнародний збірник наукових праць. Тернопіль: Астон, 2014. С. 74 -76.

3. Крочак О.І. Проблеми обліку витрат на виробництво продукції виноградарства (відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи» // К.: Вид-во КІБіТ № 1 (35), 2018. С. 22-27.

4. Крочак О.І. Возникновение учета за центрами ответственности / О.И. Крочак /Бухгалтерский учет: история, современность, перспективы развития: сб.науч. ст. междунар. науч.- практ. нонф., Г.Краснодар, 4-6 февраля 2013 г.- Краснодар: Кубанский ГАУ. 2013.- С. 71-76.

5. Крочак О.И Информационная функция управленческого учета / О.И. Крочак // Экономические и организационные проблемы управления в современных условиях: материалы заочной межвузовской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава / под ред. В.М.Панченко, Н.А.Кулагиной. - Брянск: БГТУ, 2014.- С. 305-310.

6. Крочак О.І. Проблеми удосконалення обліку виробництва продукції рослинництва в аграрному підприємстві //  Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Aktuální vědecké vymoženosti– 2016». - Díl 2. Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – S. 3-7.

7. Крочак О.І. Ризики у процесі бюджетування. // Матер. ХV Міжнар. наук.-практ. конф «Актуальні проблеми сучасних наук», 7-15 червня 2019 р. Польща. Przemysl “ Nauka I studia” 2019. С. 111-115.

Навчально-методичні праці:

 1. Крочак О.І., Кучеренко Т.Є., Уланчук В.С. та ін. Методичні вказівки з підготовки курсової роботи з дисципліни «Управлінський облік» для студентів  за напрямом підготовки  6.050309 "Облік і аудит" / Уманський національний університет садівництва. Умань : Вид-во Уманського НУС, 2016. 60 с.

2. Крочак О.І., Кучеренко Т.Є., Уланчук В.С. та ін. Методичні вказівки з підготовки курсової роботи з дисципліни «Управлінський облік» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування».Умань : Вид-во Уманського НУС, 2016. 60 с.

3. Крочак О.І., Кучеренко Т.Є., Уланчук В.С. Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з управлінського обліку для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Умань: Вид-во Уманського НУС, 2017. 36 с.

4. Крочак О.І. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Стратегічний управлінський облік» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання / Уманський національний університет садівництва. Умань : Вид-во Уманського НУС, 2017.12 с.

5. Крочак О.І. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Стратегічний управлінський облік» (для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання) / Уманський національний університет садівництва. Умань : Вид-во Уманського НУС, 2017.16 с.

6. Крочак О.І. Методичні рекомендації для викоання самостійної роботи з дисципліни «Стратегічний управлінський облік» (для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання).  Умань: Видавець «Сочінський». 2017. 12 с.

7. Крочак О.І. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Стратегічний управлінський облік» (для студентів спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання). Умань: Видавець «Сочінський». 2017. 16 с.

8. Крочак О.І., Аніщенко Г.Ю. Методичні вказівки та робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни «Облік у бюджетних установах» студентами денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Умань: Видавець «Масловатий С.О.». 2018. 88 с.

9. Крочак О.І., Аніщенко Г.Ю. Методичні вказівки для виконання контрольних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Облік у бюджетних установах» студентами заочної форми навчання спеціальності 071  «Облік і оподаткування». Умань: Видавець «Масловатий С.О.». 2018. 54 с.

10. Крочак О.І. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Бюджетування діяльності на підприємствах АПК» студентами заочної форми навчання факультету економіки і підприємництва. Умань: Видавець «Сочінський». 2018. 20 с.

11. Крочак О.І. Методичні вказівки для виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Бюджетування діяльності на підприємствах АПК» студентами факультету економіки і підприємництва (денної та заочної форми навчання). Умань: Видавець «Сочінський». 2018. 24 с.

12. Мельник Л.Ю., Крочак О.І. Методичні вказівки для підготовки і написання звіту з  виробничого практики студентами освітнього рівня «бакалавр». Умань: Видавець «Масловатий С.О.». 2019. 34 с.

 Державні та відомчі нагороди:
Почесна грамота Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (наказ № 43-к/ос від 16.04.2014 р).

Аналіз наукової та професійної діяльності Крочак О.І. за 2015-2019 рр.