+38 (04744) 3-44-41
Меню

Бечко Валентин Петрович

 Бечко Валентин Петрович Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування
Email: bechko@i.ua

 

Народився 26 листопада 1980 року в м. Умань Черкаської області

 Освіта: 

У 2003 році закінчив Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту. (Диплом ЕР №23083244 від 19.06.2003р.)

У 2016 році закінчив Уманський національний університет садівництва за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобув кваліфікацію Магістр з фінансів і кредиту. (Диплом М16 №015873 від 26.02.2016 р.)

Кандидат економічних наук з 2008 року. Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Формування та ефективність використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств» захистив у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки" м. Київ. (Диплом ДК №046567 від 21.05.2008 р.)

Вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту присвоєно у 2011 році. (Атестат 12 ДЦ №027600 від 14.04.2011 р.)

  Діяльність: 

Після закінчення Уманської державної аграрної академії працював економістом фінансистом Філіалу Інституту цукрових буряків м. Умань.

З вересня 2005 р. працює на кафедрі фінансів і кредиту Уманського державного аграрного університету.

З травня 2011 року переведений на посаду доцента кафедри фінансів і кредиту Уманського національного університету садівництва.

З вересня 2017 року працює на посаді доцента кафедри обліку і оподаткування Уманського національного університету садівництва.

  Напрям наукового дослідження: 

«Податкове регулювання фінансової діяльності підприємств аграрного сектору економіки»

 

Дисципліни, які викладає: 

«Податковий менеджмент», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Бухгалтерський облік», «Статистика»

 Підвищення кваліфікації:

У 2018 році пройшов науково-педагогічне стажування в Полтавській державній агарній академії за спеціальною за програмою «Інноваційна спрямованість освітньої діяльності» (Свідоцтво ПК 00493014/000148-18 від 27.04.2018 р.).

 Основні наукові публікації:

Монографії:

 1. Бечко В.П., Березовський В.В. Проблеми економічної сутності оборотних засобів. Ринкова трансформація економіки України: проблеми регулювання. [колективна монографія]. За ред. В.Ф. Беседина, А.С. Музиченка. Київ: НДЕІ  2005. С. 155 - 161
 2. Бечко В.П. Формування та ефективність використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств [монографія]. За ред. академіка УААН М.Я. Дем’яненка. Умань: СПД Сочінський, 2008. 136 с.
 3. Бечко В.П. Джерела формування оборотних засобів підприємств аграрного сектору економіки. [монографія] / Фінансово-економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки України. Під. ред. М.Я. Дем’яненка, М.Й. Маліка. Умань: СПД “Сочінський”, 2009. С.43-50.
 4. Бечко В.П. Особливості кругообігу оборотних засобів сільськогосподарських підприємств // Сучасні аспекти розвитку економіки: [колективна монографія]. За ред. О.О. Непочатенко, П.К. Бечка. Умань: Видавець “Сочінський”, 2010. 316 с. (С.255-262).
 5. Бечко В.П. Фінансовий стан та банкрутство в сільському господарств / Стан та передумови стійкого розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів у світовій економіці: [колективна монографія]. За ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук (Частина 2). Умань: Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”, 2013. 283 с. (С.28-31).

 Статті, у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of science:

 1. 1.    Бечко В.П., Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В. Особливості страхування аграрних ризиків у країнах світу // Актуальні проблеми економіки (науковий економічний журнал). 2014. № 3 (153). С. 46-53 (індексується в міжнарожних  науковометричних каталогах та базах: SciVerse Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost та Ulricli's Periodicals Directory, EconLit , Cabell's Directories, ABI/Inform by ProQues.).
 2. Bechko V.P., Nesterchuk Y.О., Prokopchuk O.T. Аdaptation trends of the national practice of indirect taxation to the european experience // Актуальні проблеми економіки (науковий економічний журнал). 2014. № 5 (155) С. 426-433 (індексується в міжнарожних  науковометричних каталогах та базах: SciVerse Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost та Ulricli's Periodicals Directory, EconLit , Cabell's Directories, ABI/Inform by ProQues.).
 3. Bechko V.P., Ulyanych Y. V., Prokopchuk O.T. Integral estimation of assets backing in cherkasy region // Актуальні проблеми економіки (науковий економічний журнал). 2015. № 1 (163) С. 276-285. (індексується в міжнарожних  науковометричних каталогах та базах: SciVerse Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost та Ulricli's Periodicals Directory, EconLit , Cabell's Directories, ABI/Inform by ProQues.).
 4.  Bechko V., Bechko P., Kolotukha S. Borovyk P. Tax Regulation of Activity of Agricultural Commodity Producers in Ukraine // Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) «Education Excellence and Innovation through Vision 2020» 10-11 April 2019. Granada, Spain. С.7445-7454.

 Статті в наукових фахових виданнях України та у виданнях інших країн:

 1. Бечко В.П. Вдосконалення організації оборотних коштів сільськогосподарських підприємств в нових умовах господарювання. Вісник КЕІ КНЕУ. 2005. № 4. С. 37-40.
 2. Бечко В.П. Нормування оборотних засобів підприємств аграрного сектору економіки // Фінансова система України. Зб. наук, праць. Острог: Видавництво „Національний університет „Острозька академія", 2005. №4. С. 266-273.
 3. Бечко В.П. Показники ефективності використання оборотних засобів. Зб. наук. пр. ЛНАУ. За ред. В.Г. Ткаченко. Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 2006. №61(84). С. 220 - 224.
 4. Бечко В.П. Проблеми забезпечення сільськогосподарських підприємств оборотними засобами // Фінансова система України. Зб. наук, праць. Острог: Видавництво НАУ „Острозька академія", 2006. Вип.8. Ч.2. С. 27-35.
 5. Бечко В.П. Формування джерел оборотних засобів сільськогосподарських підприємств. / Наукові засади реалізації аграрної політики в Україні. Вісник ХНАУ. 2006. № 9. С. 44-49.
 6. Бечко В.П. Оперативний контроль за рухом оборотних засобів // Облік і фінанси АПК. 2007. №6-7. С.69-73.
 7. Бечко В.П., Бечко П.К. Особливості класифікації оборотних засобів сільськогосподарських підприємств // Фінансова система України. Зб. Наук. пр. Острог: Вид. - во "Національний університет острозька академія", 2007. Вип.9. С. 44-53
 8. Бечко В.П., Деркач Т.А. До питання щодо економічної сутності оборотних засобів // Фінансова система України. Збірник наукових праць. Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2008. Вип. 10. Ч. 2. С.71-79.
 9. Бечко В.П., Бечко П.К. Стан та перспективи забезпечення с/г підприємств оборотними засобами // Вісник Харківського Національного технічного університету. с-г Економічні науки. Вип.72 Харків ХНТУСГ. 2008. С. 71-78.
 10. Бечко В.П., Бечко П.К. Шляхи удосконалення управління підприємств оборотними засобами. Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Том 1. За ред.. В.Г. Ткаченко. Луганськ: “Книжковий світ”, 2009. № 90/94. С. 97 102.
 11. Бечко В.П. Короткострокове кредитування сільськогосподарських підприємств та шляхи його удосконалення / Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. Редкол.: А.Ф.Головчук (відп. ред.) та ін. Умань, 2009. Вип.72. Ч.2: Економіка. С. 209-215.
 12. Бечко В.П. До питання щодо економічної сутності оборотних засобів // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” № 4[18]. Тернопіль: 2010. С.98 – 102.
 13. Бечко В.П. Ефективність використання оборотних засобів суб’єктів господарювання аграрної галузі / Економічний простір: Збірник наукових праць. №41. Дніпроетровськ: ПДАБА, 2010. С.203 – 212.
 14. Бечко В.П., Непочатенко О.О. Недоліки системи оподаткування сільськогосподарських підприємств // Наука й економіка: науково - теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. №4(20). 2010. С.41-45.
 15. Бечко В.П., Непочатенко О.О. Проблеми податкового регулювання діяльності організованих агроформувань. // Збірник наукових праць Уманського НУС. Редкол.: А.Ф.Головчук (відп. ред.) та ін. Умань, 2011. Вип.75. Ч.2: Економіка. С. 267-272.
 16. Бечко В.П. Проблема нормування оборотних засобів // Збірник наукових праць Уманського НУС / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань, 2012. Вип.81. Ч.2: Економіка. С. 150-160.
 17. Бечко В.П., Боровик П.М. Проблеми формування доходної бази місцевих бюджетів // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” № 4[30]. Тернопіль: 2012. С.277 – 281.
 18. Бечко В.П. Вдосконалення методології розрахунку показників ефективності використання оборотних засобів // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О.Непочатенко (відп.ред.) та ін. Умань, 2012. Вип.77. Ч.2: Економіка. С. 67-75.
 19. Бечко В.П., Боровик П.М. Шляхи вдосконалення механізму справляння єдиного податку з суб’єктів малого підприємництва // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” № 1[27]. Тернопіль: 2012. С.228 – 232.
 20. Бечко В.П., Боровик П.М, Колотуха С.М. Вдосконалення механізму податкового регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів. / Збірник наукових праць Уманського НУС / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань, 2013. Вип.82. Ч.2: Економіка. С. 270-276.
 21. Бечко В.П., Боровик П.М. Недоліки сучасного вітчизняного механізму справляння акцизного податку / Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. № 2(22), Т. 1. С. 72-80.
 22. Бечко В.П., Боровик П.М. Проблеми фінансування витрат бюджетів вітчизняних муніципалітетів // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету “Наука й економіка”. Хмельницький, 2013. Вип.4(32), Том 1. С. 160-166 (індексується в базі РИНЦ).
 23. Бечко В.П., Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В. Особливості непрямого оподаткування в Україні: становлення та перспективи розвитку // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва : збір. наук. досліджень / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»),  2014. Вип. 84. С. 249-256.
 24. Бечко В.П., Боровик П.М. Перспективи подальшого використання непрямої податкової підтримки агробізнесу в Україні./ В.П. Бечко, П.М. Боровик / Наукові праці Полтавської державної аграрної академії, серія «Економічні науки». Полтава : ПДАА. 2014. Вип. 1 (8). Т. 2. С. 107-112.
 25. Бечко В.П. Удосконалення методики нормування оборотних засобів підприємств агарної сфери // Вісник КІБіТ. 2014 № 3 (25). С. 10-15.
 26. Бечко В.П., Колотуха С.М. Інтегральна оцінка інноваційної політики підприємств спиртової промисловості // Вісник КіБіТ. 2015. № 1 (26). С. 11-18.
 27. Бечко В.П. Методика визначення типу інноваційної політики підприємств спиртової галузі // Вісник КіБіТ. 2015 № 3 (28). С. 17-24.
 28. Бечко В.П., Боровик П.М., Колотуха С.М. Проблеми адміністрування та напрями вдосконалення механізму справляння єдиного податку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 2-3. С. 14-20.
 29. Бечко В.П. Напрями підвищення ефективності управління кредитним портфелем комерційного банку // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Київ: Видавництво «Основа», 2016. Вип. 89. Ч.2.: Економічні науки. 272 с. (С. 234-242).
 30. Бечко В.П., Колотуха С.М. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств: формування та використання в умовах економічної нестабільності // Вісник КІБіТ. 2016 № 1 (29). С. 29-37.
 31. Бечко В.П., Колотуха С.М., Мельник К.М. Механізм удосконалення банківського кредитування аграрних підприємств // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2017. Вип. 91. Ч.2.: Економічні науки. 164 с. (С. 128-143 (індексується в Index Copernicus)
 32. Бечко В.П., Прокопчук О.Т. Особливості функціонування ринку страхових послуг в Україні // Вісник КІБіТ. 2017. № 1 (32). С. 29-37.
 33. Бечко В.П., Прокопчук О.Т. Оцінка сучасного стану фінансового забезпечення підприємств аграрної галузі // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2017. Вип. 90. Ч.2.: Економічні науки. 204 с. (С. 46-61) (індексується в Index Copernicus)
 34. Бечко В.П. Факторний аналіз фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2017. Вип. 90. Ч.2.: Економічні науки. 204 с. (С. 92-105). (індексується в Index Copernicus)
 35. Бечко В.П, Бечко П.К., Боровик П.М. Посилення регулюючих властивостей податків в аграрній сфері / Електронний науковий журнал: Приазовський економічний вісник. 2018.  № 5 (05). С. 272-278.
 36. Бечко В.П., Бечко П.К., Колотуха С.М. Розвиток земельних відносин та іпотечного кредитування // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2018. Вип. 92. Ч.2.: Економічні науки. 148 с. (С. 32-43). (індексується в Index Copernicus)
 37. Бечко В.П., Боровик П.М. Перспективи використання служби контролінгу в системі управління переробними підприємствами [Електронний ресурс] // Інфраструктура ринку. 2018. №23 режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk-23-2018

 Навчально-методичні праці:

 1. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Фінанси підприємств» галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво» і 0306 «Менеджмент і адміністрування» МОДУЛЬ 1”/ Методичні вказівки підготовлені д.е.н. професором Непочатенко О.О, к.е.н. доцентом Бечко В.П., к.е.н. викладачем Бондаренко Н.В., викладачем Непочатенко О.А. Умань: Видавець “Масловатий”, 2012. 35 с. (1,84 друк. арк.)
 2. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Фінанси підприємств» галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво» і 0306 «Менеджмент і адміністрування» МОДУЛЬ 2”/ Методичні вказівки підготовлені д.е.н. професором Непочатенко О.О, к.е.н. доцентом Бечко В.П., к.е.н. викладачем Бондаренко Н.В., викладачем Непочатенко О.А. Умань: Видавець “Масловатий”, 2012. 47 с. (2,47 друк. арк.)
 3. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Фінанси підприємств» галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво» і 0306 «Менеджмент і адміністрування» МОДУЛЬ 3”/ Методичні вказівки підготовлені д.е.н. професором Непочатенко О.О, к.е.н. доцентом Бечко В.П., к.е.н. викладачем Бондаренко Н.В., викладачем Непочатенко О.А. Умань: Видавець “Масловатий”, 2012. 23 с. (1,21 друк. арк.)
 4. Робочий зошит для проведення практичних занять з курсу «Фінанси підприємств» галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво» і 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Робочий зошит підготовлений д.е.н. професором Непочатенко О.О, к.е.н. доцентом Бечко В.П., к.е.н. викладачем Бондаренко Н.В., викладачем Непочатенко О.А. Умань: Видавець “Масловатий”, 2012. 132 с. (6,95 друк. арк.)
 5. Методичні рекомендації з підготовки та написання курсової роботи з предмету “Податкова сиситема” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” / Методичні вказівки підготовлені д.е.н. професором Непочатенко О.О, к.е.н. доцентом Бечко П.К., к.е.н. доцентом Бечко В.П., к.е.н. доцентом Боровиком П.М., к.е.н. доцентом Колотухою С.М. та к.е.н., ст. викладачем Непочатенко О.А. Умань: Видавець “Масловатий”, 2013. 51 с. (2,68 друк. арк.)
 6. Методичні для виконання самостійної роботи з дисципліни “ Фінанси підприємств ” для студентів факультету економіки і підприємництва (заочної форми навчання) / Методичні вказівки підготовлені д.е.н. професором Непочатенко О.О, к.е.н. доцентом Бечко В.П., к.е.н. ст.. викладачем Бондаренко Н.В., к.е.н., ст. викладачем Непочатенко О.А. викладачем Барабаш Л.В., к.е.н., старшим викладачем Власюк С.А. Умань: Видавець “Масловатий”, 2013. 51 с. (2,68 друк. арк.)
 7. “Голосарій фінансових термінів” галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво» і 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Голосарій фінансових термінів підготовлений д.е.н. професором Непочатенко О.О, к.е.н. доцентом Бечко В.П., к.е.н., ст. викладачем Бондаренко Н.В., к.е.н. ст. викладачем Непочатенко О.А. Умань: Видавець “Масловатий”, 2013. 51 с. (2,68 друк. арк.)
 8. Методичні вказівки та завдання для виконання самостійної роботи з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» студентами освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, що навчаються за напрямом підготовки 6.030508 – „Фінанси і кредит” / Бечко В.П., Колотуха С.М., Боровик П.М. [За ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко] Умань : Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство Черкаської обласної ради. 2013. 16 с.
 9. Методичні вказівки та завдання для практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» для студентів спеціальності 6.03050801 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» (денна форма навчання) / Бечко В.П., Колотуха С.М., Боровик П.М. Умань : ФОП «Масловатий». 2014. 61 с.
 10. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної та самостійної роботи з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» для студентів спеціальності 6.03050801 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» (заочна форма навчання) / Бечко В.П., Колотуха С.М., Боровик П.М. Умань : ФОП «Масловатий» 2014. 59 с.
 11. Методичні вказівки для практичних занять та виконання самостійної роботи з предмету «Гроші та кредит» / Колотуха С.М., Непочатенко О.О., Бечко П.К., Боровик П.М., Бечко В.П. Умань : ФОП «Масловатий». 2014. 111 с.
 12. Словник основних термінів з курсу „Фінанси” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, що навчаються за напрямом підготовки 6.030508 – „Фінанси і кредит” / Боровик П.М., Колотуха С.М., Бечко В.П. [За ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко та к.е.н., проф. П.К. Бечко]. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (СПД Сочінський). 2014. 32 с.
 13. Методичні вказівки по вивченню курсу «Методика викладання дисциплін економічного циклу» а також завдання для самостійної роботи  студентів денної та заочної форм навчання ОКР «Магістр», що вивчаються за спеціальностями 8.03050801 «Фінанси і кердит», 8.03050901 «Облік і аудит», 8.03050401 «Економіка підприємства», 8.03050701 «Маркетинг». Умань: ФОП «Масловатий». 2014. 18 с.
 14. Опорний конспект лекцій з курсу «Методика викладання дисциплін економічного циклу» для студентів денної та заочної форм навчання ОКР «Магістр», що вивчаються за спеціальностями 8.03050801 «Фінанси і кердит», 8.03050901 «Облік і аудит», 8.03050401 «Економіка підприємства», 8.03050701 «Маркетинг» / Бечко В.П., Колотуха С.М., Боровик П.М. Умань : ФОП «Масловатий». 2014. 52 с.
 15. Опорний конспект лекцій з курсу «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форм навчання ОКР «Бакалавр», що вивчаються за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кердит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг» / Бечко В.П., Колотуха С.М., Боровик П.М.. – Умань : ФОП «Масловатий». 2015. 133 с.
 16. Методичні вказівки по вивченню курсу «Фінанси» та завдання з предмету для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», що навчаються за напрямом підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» / Боровик П.М., Колотуха С.М., Бечко В.П. Умань : ВПЦ «Візаві» (СПД Сочінський). 2015. 76 с.
 17. Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу та завдання для виконання контрольної роботи з курсу «Фінанси» для студентів заочників, що навчаються за напрямом підготовки 6.03050801 «Фінанси і кредит» / Боровик П.М., Колотуха С.М., Бечко В.П. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (СПД Сочінський). 2015. 35 с.
 18. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів заочної форми навчання, напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 8.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг»/ д.е.н., професор Непочатенко О.О, к.е.н., професор Бечко П.К., к.е.н., доцент Колотуха С.М,  к.е.н., доцент Боровик П.М., к.е.н., доцент Бечко В.П., к.е.н., доцент Власюк С.А., к.е.н., ст. викладач Барабаш Л.В. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (СПД Сочінський). 2016. 68 с.
 19. Методичні вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів денної форми навчання ОР «Магістр» спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування» » / к.е.н., професор Бечко П.К., к.е.н., доцент Гузар Б.С., к.е.н., доцент Колотуха С.М,  к.е.н., доцент Боровик П.М., к.е.н., доцент Бечко В.П. та к.е.н., ст. викладач Гвоздєй Н.І. Умань : ФОП «Масловатий». 2016. 48 с
 20. Методичні вказівки та завдання для практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання ОР «спеціаліст» та ОР «магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / к.е.н., професор Бечко П.К., к.е.н., доцент Гузар Б.С., к.е.н., доцент Колотуха С.М,  к.е.н., доцент Боровик П.М., к.е.н., доцент Бечко В.П. та к.е.н., ст. викладач Гвоздєй Н.І. Умань : ФОП «Масловатий». 2016. 44 с.
 21. Методичні вказівки та завдання для виконання самостійної роботи з дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів денної заочної форм навчання ОР «Спеціаліст» та ОР «Магістр» спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування / к.е.н., професор Бечко П.К., к.е.н., доцент Гузар Б.С., к.е.н., доцент Колотуха С.М,  к.е.н., доцент Боровик П.М., к.е.н., доцент Бечко В.П. та Мельник К.М. Умань : ФОП «Масловатий». 2016. 36 с.
 22. Методичні вказівки та завдання для практичних робіт з дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів денної заочної форм навчання ОР «Спеціаліст» та ОР «Магістр» спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування / к.е.н., професор Бечко П.К., к.е.н., доцент Гузар Б.С., к.е.н., доцент Колотуха С.М,  к.е.н., доцент Боровик П.М., к.е.н., доцент Бечко В.П. та Мельник К.М. Умань : ФОП «Масловатий». 2016. 44 с.
 23. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання ОР «спеціаліст» та ОР «магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / к.е.н., професор Бечко П.К., к.е.н., доцент Гузар Б.С., к.е.н., доцент Колотуха С.М,  к.е.н., доцент Боровик П.М., к.е.н., доцент Бечко В.П. та к.е.н., ст. викладач Гвоздєй Н.І. Умань : ФОП «Масловатий». 2016. 24 с.
 24. Інструктивно-методичні матеріали для проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальностей 071 «облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «менеджмент», 075 «маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка» / к.е.н., професор Бечко П.К., д.е.н., професор Непочатенко О.О., к.е.н., доцент Бондаренко Н.В., к.е.н., доцент Бечко В.П., к.е.н., доцент Барабаш Л.В., к.е.н., доцент Власюк С.А. Умань : ФОП «Масловатий». 2016. 61 с.
 25. Методичні вказівки з курсу «Фінанси підприємств» для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання за напрямами за напрямами підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» 6.030504 – «Економіка підприємства» 6.030507 – «Маркетинг» 6.030601 «Менеджмент» та слухачів Інституту післядипломної освіти та дорадництва/ Н.В. Бондаренко, О.О. Непочатенко, П.К. Бечко, В.П. Бечко // Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС. 2016. 48 с.
 26. Методичні вказівки для виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Фінанси підприємств» / Н.В. Бондаренко, О.О. Непочатенко, П.К. Бечко, В.П. Бечко, Л.В. Барабаш, С.А. Власюк, К.М. Мельник // Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2016. 29 с.
 27. Методичні вказівки для проходження навчальної практики з дисципліни «Фінанси» (ІІ курс, ІV-й семестр, термін 2 тижні – 60 год.) студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит») / к.е.н., доцент Бечко В.П., к.е.н., к.е.н., доцент Мельник К.М, к.е.н., доцент Колотуха С.М,  к.е.н., доцент Боровик П.М. Умань : ФОП «Масловатий» 2017. 69 с.
 28. Методичні вказівки та завдання для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів напряму підготовки 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування» ОКР Бакалавр / укладачі: к.е.н., доцент Колотуха С.М,  к.е.н., доцент Боровик П.М., к.е.н., доцент Бечко В.П., к.е.н., доцент Гузар Б.С., к.е.н., доцент Мельник К.М. Умань : ФОП «Масловатий». 2017. 108 с.
 29. Бечко В.П. Методичні вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання ОР «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Укладачі: д.е.н., професор Кучеренко Т.Є, к.е.н., доцент Бечко В.П. Умань : ФОП «Масловатий», 2017. 38 с.
 30. Бечко В.П. Податковий менеджмент: методичні матеріали для виконання індивідуального науково-дослідного завдання студентами денної форми навчання спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» / Укладачі: д.е.н., професор Кучеренко Т.Є, к.е.н., доцент Бечко В.П. Умань : ФОП «Масловатий», 2017. 36 с.
 31. Бечко В.П. Податковий менеджмент: методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Укладачі: д.е.н., професор Кучеренко Т.Є, к.е.н., доцент Бечко В.П. Умань : ФОП «Масловатий», 2017. 30 с.
 32. Бечко В.П. Податковий менеджмент: методичні матеріали та вказівки для виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Укладачі: д.е.н., професор Кучеренко Т.Є, к.е.н., доцент Бечко В.П. Умань : ФОП «Масловатий», 2017. 42 с.
 33. Бечко В.П. Податковий менеджмент: інструктивно-методичні матеріали та вказівки до семінарських і робочий зошит з практичних занять для студентів денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Укладачі: д.е.н., професор Кучеренко Т.Є, к.е.н., доцент Бечко В.П. Умань : ФОП «Масловатий», 2017. 44 с.
 34. Судово-бухгалтерська експертиза: Практикум для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 071 «облік і оподаткування» / Укладачі: д.е.н., професор Кучеренко Т.Є, д.е.н, професор Уланчук В.С, к.е.н., доцент Бечко В.П. Умань : ФОП «Масловатий», 2018. 116 с.
 35. Судово-бухгалтерська експертиза: Методичні матеріали та вказівки для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Укладачі: д.е.н., професор Кучеренко Т.Є, д.е.н, професор  Уланчук В.С,  к.е.н., доцент Бечко В.П. Умань : ФОП «Масловатий», 2018. 39 с.
 36. Судово-бухгалтерська експертиза: Методичні матеріали та вказівки для виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Укладачі: д.е.н., професор Кучеренко Т.Є, д.е.н, професор  Уланчук В.С,  к.е.н., доцент Бечко В.П. Умань : ФОП «Масловатий», 2018. 58 с.

Аналіз наукової та професійної активності Бечка В.П. за 2015-2019