+38 (04744) 3-44-41
Меню

Аніщенко Галина Юріївна

Аніщенко Галина Юріївна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Звання та нагороди: секретар Вченої ради факультету економіки і підприємництва
Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування
Email: Halyna_A@i.ua

 

Народилась 24 грудня 1980 року в м. Умань Черкаської області

Освіта: 

У 2002 році закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит», та здобула кваліфікацію економіст з бухгалтерського обліку (диплом ЕР № 19298694 від 20.06.2002р.).

У 2009 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту (диплом ЕР № 27523660 від 23.10.2009р.).

Кандидат економічних наук з 2010 року. Кандидатська дисертація на тему: «Розвиток ефективного та конкурентоспроможного садівництва на сільськогосподарських підприємствах» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) захищена в Миколаївському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України (диплом ДК № 063390 від 10.11.2010р.).

Академічний рівень доктора філософії з економіки отримано у 2011 році (диплом ДК № 063390 від 22.06.2011р.).

Вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту присвоєно у 2014 році (атестат 12 ДЦ № 038573 від 03.04.2013р.).

 Діяльність: 

Після закінчення Уманської державної аграрної академії працювала головним спеціалістом відділу виплати пенсій, а з жовтня 2002 переведена на посаду заступника начальника відділу доходів, завсектором з обліку і аудиту надходження доходів юридичних осіб Управління Пенсійного фонду України в м. Умань. Присвоєно ранг державного службовця.

З жовтня 2003р. працює на кафедрі обліку і аудиту Уманського державного аграрного університету.

З 2013 року переведена на посаду доцента кафедри обліку і аудиту Уманського національного університету садівництва.

Секретар вченої ради факультету економіки і підприємництва.

  Напрям наукового дослідження: 

«Обліково-аналітичне забезпечення розвитку садівничих підприємств»

 Дисципліни, які викладає: 

«Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Бухгалтерський облік», «Облік і фінансово-кредитних установах».

 Підвищення кваліфікації:

У 2016 році пройшла підвищення кваліфікації в Комунальному навчальному закладі «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» (м. Черкаси) (свідоцтво ПП № 02139133/000019-16 від 18.11.2016 року).

 Основні наукові публікації:

Навчальні посібники:

 1. Бухгалтерський облік : основи ведення і методологія [Текст] : Навчальний посібник / В.С. Уланчук, Н.І. Загребельна, Г.Ю. Аніщенко, Г.Л. Бурляй; за заг. ред. В.С. Уланчука. – Умань : Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство Черкаської обласної ради, 2015. – 520 с. (Гриф "Рекомендовано вченою радою Уманського національного університету садівництва" надано 27.02.2015р., протокол № 4).
 2. Загре­бельна Н.І., Андрусяк В.М., Андрусяк Н.О., Аніщенко Г.Ю. Практикум з бухгалтерського обліку: Навчаль­ний посібник. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – 160 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-1074 від 14.05.08)).

Монографії:

 1. Аніщенко Г.Ю. Облікові аспекти реформування системи соціального страхування в Україні: Підвищення конкурентоспроможності виробництва в умовах організаційно-економічних трансформацій (колективна наукова монографія) / За наук. ред. к.е.н.  доц. Лисенко Н.О. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочінський). 2010. С. 88-91.
 2. Аніщенко Г. Ю., Уланчук В.С. Розвиток ефективного та конкурентоспроможного садівництва в сільськогосподарських підприємствах : монографія.  Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2011. 252 с.

 Статті, у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних Scopus, Web of science:

 1. Kucherenko T., Anishchenko H., Melnyk L., Matros E., Pidlubna O. Accounting Conceptual and Reporting Framework in Line with the Institutional Theory // Proceedings of the 33rd International Business Information Management  Association Conference (IBIMA) «Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020» 10-11 April 2019 Granada, Spain. P. 6576-6586. (стаття у виданні, що входять до наукометричних баз даних Scopus)
 2. Kucherenko T., Melnyk L., Matros E., Anishchenko H., Mykhailovyna S. Method for Determination and Recognition of Comprehensive Income of Business Entity // Proceedings of the 33rd International Business Information Management  Association Conference (IBIMA) «Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020» 10-11 April 2019 Granada, Spain. P. 6882-6892. (стаття у виданні, що входять до наукометричних баз даних Scopus)

 Статті в наукових фахових виданнях України та у виданнях інших країн:

 1. Аніщенко Г.Ю. Облік виробничих процесів у квітникарстві // Uteka: електронне видання (Школа бухгалтера с.-г. алузі. 2019. URL: https://uteka.ua/ua/publication/agro-4-shkola-bughaltera-selkokhozyastvenoy-otrasli-69-uchet-proizvodstvennyx-processov-v-cvetovodstve
 2. Аніщенко Г.Ю. Трансформація мети і призначення фінансової звітності у сучасних умовах // Вісник Київського інституту технологій і бізнесу. 2019. № 2(40). С. 3-6.
 3. Уланчук В.С., Аніщенко Г.Ю. Визнання та оцінка продукції сільськогосподарського виробництва як особливого об’єкту бухгалтерського обліку, аналізу та планування: збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – К, 2018. − Вип. 93. – Ч. 2: Економічні науки. – С. 145-158.
 4. Аніщенко Г.Ю. Рибництво в неспеціалізованих господарствах (Частина перша. Облік витрат на вирощування товарної риби) // Баланс-Агро: практичний журнал. 2018. № 31. С. 3–7.
 5. Аніщенко Г.Ю. Рибництво в неспеціалізованих господарствах (Частина друга. Облік витрат на вирощування товарної риби) // Баланс-Агро: практичний журнал. 2018. № 35. С. 5–8.
 6. Аніщенко Г.Ю. Рибництво в неспеціалізованих господарствах (Частина третя. Закриття калькуляційних рахунків) // Баланс-Агро: практичний журнал. 2018. № 37. С. 8–11.
 7. Аніщенко Г.Ю. Облік логістичних операцій: проблеми та шляхи вирішення // «Найновите постижения на европейската  наука»: Матеріали XVI Международна научна практична конференція (София, 15-22 юни 2018 г.)  Volume 5 Икономики. София: «Бял ГРАД-БГ ОДД», 2018. С. 67-69.
 8. Аніщенко Г.Ю. Облік у садівництві // Школа бухгалтера сільськогосподарської галузі 2018. № 8-1. Бухгалтерська система «баланс» URL: https://balance.ua/news/archive/shkola-buh-agro_2017
 9. Bobko V.V., Anischenko G.Y. The methods of production processes’ accounting in horticulture: Materiały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2017», 07–15 czerwca 2017 roku po sekcjach: Ekonomiczne nauki. Tom – 5. Przemyśl : «Nauka i studia», 2017. S. 70–73.

10. Уланчук В.С., Анищенко Г.Ю. Отчетность Украины и требования к ее составлению // Новые реалии в инновационном развитии экономической мысли : сборник научных статей по итогам V междунар. науч.-практ. конф. (Том 2), г. Краснодар, 15 декабря 2016 г. Краснодар : КубГАУ, 2017. С. 175–180.

11. Аніщенко Г. Документування та облік витрат на сівбу: організовуємо раціонально // Баланс-Агро. 2017. № 12. С. 4–7.

12. Bobko V. The ways of production processes’ accounting in horticulture : збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. К.: Видавництво «Основа», 2016. Вип. 89. Ч. 2: Економічні науки. С. 175-183.

13. Аніщенко Г.Ю. Облікові аспекти оцінки майна бюджетних установ : збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: УНУС, 2016. Вип. 88. Ч. 2: Економічні науки. С. 116-125.

14. Anishchenko H. Ways to improve the production process bookkeeping in horticulture: International jubilee scientific practical conference «European practices and national reflections in the planning» (24-25 April 2015) : Collection of scientific works.  Vol. II.  Svishtov, Bulgaria. P. 90-103.

15. Anishchenko H.U. The problems of cost accounting in horticulture and possible solutions: Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 2 Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. P. 132-136.

16. Загребельна Н.І. Практичні аспекти організації управлінського обліку на підприємствах: Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва : збір. наук. дослідж / Редкол. : О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. Вип. 86. Ч. 2 : «Економіка». С. 40-47.

17. Уланчук В.С. Управлінський облік у практиці підприємств аграрного сектору: стан та проблеми його впровадження // Економіка та управління АПК: зб. наук. праць Білоцерківського нац. аграр. ун–ту. Біла Церква, 2013. № 11 (106). С. 50-54.

18. Аніщенко Г. Ю. Визнання та облік продукції квітникарства  // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. 2013. № 7. С. 69-74.

19. Уланчук В.С. Оценка имущества аграрных предприятий: учетный аспект // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2013. № 5 (44). С. 32–36.

20. Аніщенко Г.Ю. Облік та удосконалення розрахунків із загальнообов’язкового державного соціального страхування // Економіка. Фінанси. Право. 2013. № 11/1. С. 13-17.

Аніщенко Г.Ю. Практичні аспекти формування облікової політики бюджетних установ // Ефективна економіка. 2013. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2322

21. Аніщенко Г.Ю. Облік виробничих процесів у садівництві: проблеми та шляхи їх подолання : зб. наук. праць Уманського нац. ун–ту садівництва / Редкол. : А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. Умань, 2012. Вип. 77. Ч. 2 : Економіка. С. 30-36.

22. Уланчук В.С. Проблемы внедрения управленческого учета в практику сельскохозяйственных предприятий Украины / Инновационные подходы к решению вопросов бухгалтерского учета в современных условиях : Материалы международной конференции молодых ученых / отв. Ред. С.С. Морозкина. Краснодар, 2012. С. 166-172.

 

Навчально-методичні праці:

 1. Мельник Л.Ю., Аніщенко Г.Ю. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : Методичні вказівки для проходження навчальної практики та завдання для індивідуальної роботи студентам денної форми навчання. Умань : УНУС, 2019. 34 с.
 2. Мельник Л.Ю., Аніщенко Г.Ю. Бухгалтерський облік : Програма навчальної практики для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання освітнього ступеня «Молодший бакалавр».Умань : УНУС, 2019. 12 с.
 3. Мельник Л.Ю., Аніщенко Г.Ю.Вступ до фаху : Програма навчальної практики для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр». Умань : УНУС, 2019. 14 с.
 4. Аніщенко Г.Ю., Мельник Л.Ю. Облік у фінансово-кредитних установах: Методичні вказівки та робочий зошит для виконання розрахункових завдань. Умань: ФОП «Масловатий», 2018. 52 с.
 5. Аніщенко Г.Ю., Мельник Л.Ю. Облік у фінансово-кредитних установах: Методичні вказівки для виконання контрольних завдань та самостійної роботи  студентів заочної форми навчання. Умань : Видавець «Сочінський», 2018. 48 с.
 6. Аніщенко Г.Ю., Уланчук В.С., Підлубна О.Д.  Бухгалтерський облік (загальна теорія): методичні вказівки та робочий зошит для виконання розрахункових завдань студентами освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Умань: Видавничо-полігра­фічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2018. 136 с.
 7. Загребельна Н.І., Аніщенко Г.Ю. Бухгалтерський облік: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015. 180 с.
 8. Загребельна Н.І., Аніщенко Г.Ю. Бухгалтерський облік: Робочий зошит для виконання практичних та індивідуальних розрахункових завдань. Ч. 1. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015. 96 с. 
 9. Загребельна Н.І., Аніщенко Г.Ю. Бухгалтерський облік: Робочий зошит для виконання практичних та індивідуальних розрахункових завдань. Ч. 2. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015. 88 с. 
 10. Управлінський облік: Методичні вказівки для виконання контрольних завдань та самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Умань : ФОП «Масловатий», 2013. 49 с.
 11. Аніщенко Г.Ю. Облік у бюджетних установах: Методичні вказівки для виконання контрольних завдань та самостійної роботи  студентів заочної форми навчання. Умань : ФОП «Масловатий», 2013. 54 с.

 

 Аналіз наукової та професійної діяльності Аніщенко Г.Ю. за 2015-2019 рр.